Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34315 11.01.2019 projekti
kooskõlastus
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 03.01.2018 koosoleku protokoll nr 165
Seisukoht:
13.1 Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks), millel on märgitud kaevetööde täpne kuupäev, et Muinsuskaitseameti esindajatel oleks võimalus kaevetöid inspekteerida.
13.2 Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, § 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
34004 19.11.2018 projektieelne
kooskõlastus
Ehitise nimetus Kadri ja Põllumehe 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Sadala mastalajaama õhuliini rekjonstrueerimine, Sigala kinnistu 10 kV kaabel, AJ8771 20/0,4 kV alajaam, Järlepa 20/10 kV vahetrafo, Sigala kinnistu 20 kV kaabel.
Kooskõlastatud vastavalt Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni
09.11.2018 koosoleku protokollile nr 160.
4.1 Märkida üld- ja asendiplaanidele lähedalasuvad mälestised, nende kaitsevööndid ja mälestiste registrinumbrid.
4.2 Märkida üldskeemile alajaamade asendiskeemide asukohad.
4.3 Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis ning ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§-d 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
4.4 Enne pinnasetööde algust mälestisel või selle kaitsevööndis peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
32632 18.05.2018 projektieelne
kooskõlastus
1) Enne tööde algust taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba.
2) Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisega. Vastaval juhul tuleb tööd peatada, teavitada leidudest Muinsuskaitseametit ning tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine (MuKS § 40 lg 5).
Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
17625 15.03.2012 detailplaneering Lõiuse külas asuva Möldre maaüksuse detailplaneering. Koostaja OÜ Ferrysan, arhitekt Janika Jürgenson. KKK 06.03.2012 nr 222 Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf