Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38598 01.10.2020 projekti
kooskõlastus
Rõuge Ööbikuoru turismitaristu. PP-d:
01_EK1, Konstruktiivne osa , koostaja OÜ Corson,
02_EL, Tugevvoolu elektripaigaldis , ARPEN ELEKTER
03_EK2, Rippsild, EHITUSE JA TARKVARA INSENERIBÜROO OÜ
Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
36140 14.10.2019 detailplaneering Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34858 11.04.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
26989 24.03.2016 projekti
kooskõlastus
Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi kaasajastamine ja korrastamine. Arhitektuur-ehituslik osa. Eelprojekt Töö nr JV-AE-02-2016. Projekteerija: Jaan Vene Projektbüroo OÜ. Koostanud: J. Vene. Vastutav arhitekt: Li Otsing. Tellija: Rõuge Vallavalitsus. Võru 2016.
Kooskõlastatud peainspektori U. Kadakas, arheoloog I. Noorlaid ja osakonnajuhtataja R. Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
20605 19.06.2013 detailplaneering Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse osa ja selle lähiala detailplaneering. Arheoloogimälestis Asulakoht, reg nr 13641.Tellija Rõuge Vallavalitsus. Koostaja Tartu Maakorralduse OÜ, juhatuse liige Priit Luts, töötäitja Viive Jääger. Töö nr DP-0124. Tartu 2012/2013.

Detailplaneeringu muudatuse kooskõlastus (vt kiri nr 1.1-7/1258, 19.06.2013). Kooskõlastatud osakonnajuhataja Peeter Norki, peainspektor Ulla Kadaka ja nõunik Ilona Merzini nõusolekul.

Detailplaneeringu esmane kooskõlastus: nr 19264, 22.11.2012.
Kooskõlastamise alus: Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 16.10.2012 koosoleku otsus (protokoll nr 237).
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
20363 23.05.2013 uuringu tegevuskava Pajuste, Viire. Täiendavate eeluuringute kava Rõuge asulakohal. Tartu Ülikool. 23.05.2013.

Täiendavad eeluuringud planeeritava sepikoja uuel asukohal, väljaspool ehituskeeluvööndit. Eeluuringute käigus kasutatakse šurfide/proovikaevandite võimaliku sügavuse eelhindamiseks mullapuuri. Planeeritava sepikoja nurkadesse ja keskkohta kaevatakse šurfid mõõtmetega 0,5 × 0,5 m (kokku viis tk). Šurfide kaevamine on esialgselt kavandatud 10 cm korriste kaupa kuni loodusliku aluspõhjani ja väljavõetud pinnas sõelutakse läbi. Kogu tegevus fikseritakse teaduslikke meetodeid kasutades. Metoodika, mis võetakse kasutusele uuringute käigus ilmnevatest vajadustest lähtuvalt:
1. Ulatusliku (sügavama kui 50 cm) kultuurkihi ilmnemisel arvestatakse šurfi mõõtmeteks vähemalt 1 x 1 m.
2. Kui šurfide mõõtmed on suuremad algselt planeeritutest (0,5 × 0,5 m), siis vähendatakse võimalusel nende arvu (Muinsuskaitseameti soovitusest lähtuvalt tehakse nt iga kavandatud eksperimentaalarheoloogiliselt rekonstrueeritava hoone alale viie šurfi asemel kolm kuni neli šurfi või vähendatakse šurtfide arvu planeeritava püstkoja, lauda ja aida piirkonnas kokku viie kuni kuue šurfini ning sepikoja alal kahe kuni kolme šurfini).
3. Kui kultuurkihi iseloomu arvestades on võimalik, siis ei kaevata arbitraalsete korristena, vaid lähtutakse loomulikult ladestunud kihtidest (kusjuures nende kihtide sees, kui nende paksus on oluliselt suurem kui 10–15 cm, võidakse vajadusel siiski kasutada arbitraarset jaotust).
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19264 22.11.2012 detailplaneering Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse (69701:004:0018) osa ja selle lähiala detailplaneering. Arheoloogimälestis Asulakoht, reg nr 13641.Tellija Rõuge Vallavalitsus. Koostaja Tartu Maakorralduse OÜ, juhatuse liige Priit Luts, töötäitja Viive Jääger. Töö nr DP-0124. Tartu 2012.
Kooskõlastamise alus: Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 16.10.2012 koosoleku otsus (protokoll nr 237).
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
18515 27.07.2012 kooskõlastus Võrumaal Rõuge vallas Ööbikuoru kinnistul arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 13641) paikneva vaateplatvormiga kiige rekonstrueerimistööde kirjeldus. Tellija Rõuge Vallavalitsus. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Reelika Niidu ja peainspektor Ilona Merzini nõusolekul.

Märkus: Eelnevalt väljastatud arheoloogiliste uuringute luba nr 8947
Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
13908 30.06.2010 projekti
kooskõlastus
Palkhoone paigaldamine liivpadjale arheoloogiamälestise servale ja kaitsevööndisse (asulakoht, reg nr 13641) .

Rauaaegse rõhtpalkelamu rekonstrueerimine arheoloogilise ekpserimendi korras. Ehitamisel võetakse aluseks olemasolev arheoloogiline materjal. Sellest tulenevalt ehitatakse hoone algsele maapinnale, kaevetöid teostamata. Palkhoone paigaldamine liivpadjale arheoloogiamälestise servale ja kaitsevööndisse (asulakoht, reg nr 13641) .

Mõõdud 5,4 x 6,4 m

Projekti koostanud: Bradford OÜ

(T. Sits, M. Veldi, A. Kraut, I. Merzin)
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Ilona Merzin