Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35107 16.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
ELA118. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse Telia mobiilsidemasti ühendamine ELA SA võrguga. Tööprojekt. Töö nr. 1851P. Koostaja OÜ Kirjanurk, Liisa Jänes. Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus. Kooskõlastatud arheoloogiapärandi valdkonna juhi nõusolekul. Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29616 04.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kukruse mõisa allee matusepaigaga, 19 saj., reg-nr. 13893. Kukruse mõisa peahoone, 18.-19.saj., reg-nr. 13892. Ida-Viru maakond, Kohtla vald, Kabelimetsa küla, Mõisa. KUKRUSE MÕISAPARKI PARGIPAVILJONI RAJAMINE. MUINSUSKAITSELISE JÄRELEVALVE ARUANNE. Töö nr 30092016/MA. Koostaja Zoroaster OÜ, juhataja Aivo Raud. Tellija Kohtla vallavalitsus.
Heaks kiidetud järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork, järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niit nõusolekul ja peaspetsialist Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
28810 15.12.2016 kooskõlastus Sepa m/ü, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa. Elamu rekonstrueerimistööde teostamine. Tegevuskava. Välisseinte soojustamine ja lõppviimistluse paigaldamine. Varasemalt kooskõlastatud (nr. 19627) ehituse põhiprojektis näidatud välisseinte soojustuse ja välisviimistluse lahenduse muutmine. Koostaja Daniil Šatalov.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
26037 26.10.2015 projekti
kooskõlastus
Kukruse mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt. Mälestise reg nr 13893. Tellija Kohtla Vallavalitsus. Koostaja Artes Terrae OÜ, autorid Kärt-Mari Paju, Kaija Koljada; vastutav spetsialist Sulev Nurme. Tartu 2008.
Uus kooskõlastus on antud seoses eelmisest kooskõlastusest nr. 11190 viie aasta möödumisega Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit, peaspetsialist Merle Kinks, ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19823 06.03.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Ida-Virumaa, Kohtla vald, Täkumetsa küla. Elion Ettevõtted AS-i Õunaaia kinnistu valguskaabli projekteerimine. Tööprojekt. Töö nr. HT0135-PF429.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19627 30.01.2013 projekti
kooskõlastus
Sepa m/ü, Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa, eluhoone rekonstrueerimine abihoone rajamisega arhitektuur-ehituslik osa. Koostaja: OÜ RevPro Est, vastutav spetsialist Svetlana Krõlova. Tellija: Igor Gulov.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arhitektuurimälestiste peainspektor Merle Kinks nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
11190 20.03.2009 projekti
kooskõlastus
Kukruse mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt. Mälestise reg nr 13893. Tellija Kohtla Vallavalitsus. Koostaja Artes Terrae OÜ, autorid Kärt-Mari Paju, Kaija Koljada; vastutav spetsialist Sulev Nurme. Tartu 2008. KKK 13.01.2009, protokoll nr 145. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
9741 14.07.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused.
Kukrusee mõisa pargi, allee ja matusepaiga heakorrastusprojekti koostamiseks.
Koostaja: Artes Terrae OÜ, autor Matis Rodin.
Tellija: Kohtla vallavalitsus
Töö nr 85ET07
Tallinn 2008
KK 01.07.2008 nr 133 päevakorrapunkt 10.
9415 29.05.2008 projekti
kooskõlastus
E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu (km 155,9-163,2) ehitusprojekt. Jõhvi tuuleveski, reg nr 13870 kaitsevööndis ja läbib Kukruse mõisa alleed matusepaigaga, reg nr 13893. Ehitusprojekt kooskõlastatakse tingimusel, et antud ehitusprojekti raames ei rajata müraseinu Kukruse mõisakeskust läbivale maanteelõigule. Müraseinteta jätta maanteelõik 360 meetrit Kukruse mõisa allee (mälestise reg nr 13893) teljest Tallinna poole ja 360 meetrit Jõhvi poole. Muinsuskaitseamet nõustub Kukruse mõisakompleksi piirkonnas müraseinte väljaehitamise võimalusi uuesti kaaluma, kui müratase kõnealusel teelõigul ületab sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr. 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" §5 lg 6 punktis 1 toodud liiklusmüra piirtaset. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Ilme Mäesalu ja Tarvi Sitsi ning peainspektor Jaan Vali nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
9410 29.05.2008 teemaplaneering Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Liikluskorraldus E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigul (km 155,9-163,2)“. Mälestiste Jõhvi tuuleveski, reg nr 13870 kaitsevööndis ja läbib Kukruse mõisa alleed matusepaigaga, reg nr 13893. Seletuskiri. Lisa 1. Lisa 2. Koostaja Hendrikson&Ko. Tellija Ida-Viru Maavalitsus. Kooskõlastatud tingimusel, et antud teemaplaneeringu raames ei planeerita müraseinte rajamist Kukruse mõisakeskust läbivale maanteelõigule. Müraseinteta jätta maanteelõik 360 meetrit Kukruse mõisa allee (mälestise reg nr 13893) teljest Tallinna poole ja 360 meetrit Jõhvi poole. Muinsuskaitseamet nõustub Kukruse mõisakompleksi piirkonnas müraseinte väljaehitamise võimalusi uuesti kaaluma, kui müratase kõnealusel teelõigul ületab sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr. 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" §5 lg 6 punktis 1 toodud liiklusmüra piirtaset. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Ilme Mäesalu ja Tarvi Sitsi ning peainspektor Jaan Vali nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet