Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32827 14.06.2018 uuringute aruanne Malve, Martin; Tiidu, Elis; Roog, Raido. 2014. Arheoloogilised päästekaevamised Kose kirikaias (reg. nr. 14) 11.–28. juunil ja 18. septembril 2013. aastal. Tartu Ülikool. Tartu Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31820 12.01.2018 uuringute aruanne Malve, Martin; Roog, Raido. 2013. Eeluuringud Kose kirikuaias. Muinaslabor OÜ. Tellija: EELK Kose Püha Nikolause Kogudus. (Paberkaust) Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23558 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava on koostatud Kose kiriku piirdemüüri remondiks pastoraadi poolses küljes.

Kavandatavad tööd
1.Säilinud varisemisohtliku müüriosa lahtivõtmine ja väravaava taastamine.
2.Müüri ladumine Sakret OÜ müürimördiga umbes 20 meetri ulatuses.
3.Müüri katmine tsementmördiga.
4.Paepostide ladumine ja katmine paeplaatidega.
5.Olemasoleva sepisvärava korrastamine ja paigaldamine.
6.Paepostide krohvimine lubimördiga (töö jääb kevadesse)
KOSE PÜHA NIKOLAUSE KIRIKU PIIRDEMÜÜRI OSALISE REMONDI TEGEVUSKAVA


Nõuded
Põllukividest müür taastada algse ilme säilitanud müüriosa järgi (vt.foto 3)
Metallväravad värvida traditsioonilise naturaalse linaõlivärviga tinamenniku krundil.

Väravaavadesse panna vabakujulisest paekivist sillutis. Plaadid paigaldada nii, et vihmavesi ei koguneks väravaavadesse. Müüri juures tuleb maapind planeerida nii, et vesi voolaks müürist eemale. Vertikaalplaneerimise ulatus täpsustatakse tööde käigus.
21191 17.09.2013 uuringu tegevuskava Malve, Martin. Kose kirikaia uurimise programm. OÜ Muinaslabor. Tartu, 17.09.2013 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20287 17.05.2013 uuringu tegevuskava Malve, Martin. Uurimustööde tegevuskava. 15.05.2013.

Järelvalve ja kaevamiste käigus korjatakse pinnasest välja segatud inimluud. Lõhutud inimluud määratakse ja maetakse seejärel tagasi. Koht, kuhu need tagasi maetakse, kaevatakse samuti arheoloogiliste uuringute käigus ja kantakse plaanile.
Paigalt leitavatest matustest avatakse ja eemaldatakse. Võimalusel võetakse matused ülesse terviklikult ja osaliselt vaid Muinsuskaitseameti nõusolekul. Paigalt leitud luustikud viiakse uuringuteks Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetti, kus määratakse nende sugu, vanus ja silmapaistvamad patoloogiad. Pärast analüüsi maetakse ka need tagasi Kose kirikaeda.
Ehitusjäänused puhastatakse välja, pildistatakse ja kantakse plaanile. Trassile ettejäävaid ehitusjäänuseid ei lõhuta Muinsuskaitseameti nõusolekuta.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20286 17.05.2013 uuringute aruanne Malve, Martin, Roog, Raido. Eeluuringud Kose kirikuaias (reg nr 14). Muinaslabor. Tartu, 2013. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20098 19.04.2013 uuringu tegevuskava Malve, Martin. Uurimistööde tegevuskava. 18.04.2013.
Eeluuringud tehakse projekteeritava vee- ja kanalisatsioonitrassi alal, et teada saada, kas antud piirkonnas on matuseid ja kui sügavalt need hakkavad Prooviaugud süvendatakse kuni matuste ilmnemiseni, seejärel mõõdetakse nende kõrgused. Prooviaugud kantakse trassiplaanile, kirjeldatakse ja pildistatakse. Leitud segatud inimluud kogutakse kokku, analüüsitakse kohapeal ning maetakse seejärel tagasi.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17533 02.03.2012 detailplaneering Kose valla Kose aleviku Aasumäe piirkonna detailplaneering. Kose 2012. Koostaja KOSE MAAKORRALDUSE OÜ. Tellija Kose Vallavalitsus. Kose kirikuaed (registri nr 14) kaitsevöönd.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16142 03.08.2011 uuringute aruanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut