Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34332 16.01.2019 projekti
kooskõlastus
Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning Raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine. Põhiprojekt. Töö nr. 22072016/PP, versiooni nr v05. Projekteerija: Aivo Raud, Ülo Amor, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova. Edise, 2018. Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Märkus: Projekt on kooskõlastatud vastavalt Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 04.12.2018 protokollile nr. 394. Komisjoni ettepanekud muudatuste osas sisse viidud.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
29809 28.04.2017 detailplaneering Narva linn. Raekoja ja selle lähiala detailplaneering. Narva raekoda, 1665-1671, reg-nr 14004; Asulakoht, reg-nr 27276; Narva Linnakindlustused, 14.saj.-1863, reg-nr 13999. Koostaja Artes Terrae OÜ, projekti juht Mart Hiob ja maastikuarhitekt Karl Hansson. Tellija Narva linnavalitsus.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 18. APRILLI 2017 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 351
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29221 13.02.2017 projekti
kooskõlastus
Narva raekoja sihtotstarbe muutmine ja siseruumide ümberplaneerimine ning Stockholmi platsile ajutise parkla välja ehitamine. Eskiis. Töö nr. 22072016/ES. Koostajad: Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova. Edise, 25.01.2017. Tellija: Narva Linna Arengu ja Ökonoomika Amet. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
29097 24.01.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Narva raekoda. Muinsuskaitse eritingimused. Töö nr. 21052016/ET. Koostajad: Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova. Edise, 2016. Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
24165 19.01.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Narva Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Töö nr. 29052014/ET. Koostaja: Vladimir Orlov, Maris Juuse. Edise, 2014. Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse vaneminspektor, Madis Tuuder
13899 28.06.2010 kooskõlastus Tartu Ülikooli Narva Kolledži uus õppehoone. Börsi keldri võlvide rekonstrueerimine. Täpsustatud projektlahendus. Mälestise reg nr 27276 ja mälestise reg nr 14004 kaitsevööndis. Tellija Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Koostaja Kavakava OÜ, arhitekt Katrin Etverk. Kooskõlastatud osakonnajuhatajate Tarvi Sitsi ja Ilme Mäesalu ning peainspektor Thea Laidvere nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
13149 01.03.2010 projekti
kooskõlastus
0,4 kv kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 alajaamast nr AJ-53 kuni Viru tn 11a alajaamani nr AJ-62. Põhiprojekt. Mälestisel reg nr 27276 ja mälestise reg 14004 kaitsevööndis. Tellija VKG Elektrivõrgud OÜ. Koostaja AS Narva Gem, vastutav spetsialist L. Ivaništševa, autor V. Tšernovitš. Narva 2010. Kooskõlastatud osakonnajuhataja Tarvi Sitsi ning peainspektorite Ilona Merzini ja Ants Krauti nõusolekul. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11545 15.05.2009 projekti
kooskõlastus
Narva Raekoja sihtotstarbe muutmine ning siseruumide ümberplaneerimine. Sisekujunduse põhiprojekt. Tellija Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet. Koostaja Etik OÜ, arhitekt Vaike Pungas. Tallinn 2008. KKK 05.05.2009, protokoll nr 153. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
11544 15.05.2009 projekti
kooskõlastus
Narva Raekoja sihtotstarbe muutmine ning siseruumide ümberplaneerimine. Arhitektuurne põhiprojekt. Tellija Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet. Koostaja AS Irbistero, arhitektid Niina Mäger, Vaike Pungas. Tallinn 2008. KKK 05.05.2009, protokoll nr 153. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
9649 02.07.2008 projekti
kooskõlastus
Narva raekoda. Remont-restaureerimise eelprojekt.
Koostaja: AS Irbistero Tellija: Narva Linnavalitsuse linnavara- ja majandusamet.
2008.
KK 17.06.2008 nr 132, päevakorrapunkt 16.