Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35153 22.05.2019 projekti
kooskõlastus
Töö nr 08-19-TP „JALGRATTA- JA JALGTEE RIIGITEE NR 11162 RIISIPERE-NURME ÄÄRES LÕIGUS KM 3,11 – 3,18 PÕHIPROJEKT“
https://www.dropbox.com/sh/rb1dpqsn7m1uyiv/AACQWR2A-QO5qoDQW_bdw3poa?dl=0
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34426 30.01.2019 projekti
kooskõlastus
Mnt nr 11162 Riisipere-Nurme km 0,00-2,80 lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt.
Kooskõlastatud M. Kinksi ja I. Mäesalu nõusolekul
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
31070 06.10.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Nissi vald Riisipere alevik, Nissi tee 78. Muinsuskaitse eritingimused Nissi kalmistu, reg-nr 14413, kabeli restaureerimistöödele. Koostaja Anteris OÜ, Sirli Oot ja Mari Luukas. Tellija Nissi Vallavalitsus.
KKK 12.09.2017 nr 362, täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
31067 06.10.2017 uuringute aruanne Nissi vald Riisipere alevik, Nissi tee 78. Nissi kalmistu, reg-nr 14413, kabel. Ehitustehniliste uuringute aruanne. Koostaja Ekspertiis ja Projekt OÜ, insener Maari Idnurm. Tellija Nissi Vallavalitsus.
KKK 12.09.2017 nr 362.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
30652 16.08.2017 uurimistööde
programm
Harju maakond, Nissi vald, Riisipere alevik. Nissi kalmistu, reg 14413 kabel. Uurimistööde tegevuskava. Koostaja Ekspertiis ja Projekt OÜ, ins Maari Idnurm. Tellija Nissi Vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16198 10.08.2011 projekti
kooskõlastus
Riigi kõrvalmaantee nr 11162 Riisipere-Nurme (km 0,0-6,58) lõigu remondi ja ehituse tehniline projekt. Projekteerija: SKA IB OÜ, tellija: Maanteeameti Põhja Regioon. Kooskõlastatud S.Konsa ja A.Krauti nõusolekul.
Muinsuskaitseameti tingimused:
1. Enne tee- ja kaevetööde alustamist teostada asulakohal ja selle kaitsevööndis ning Nissi kirikuaia ümbruses arheoloogilised eeluuringud. Kui eeluuringute käigus ilmneb arheoloogilisi leide, siis kõik kaevetööd asulakoha kaitsevööndis ja Nissi kirikuaia ümbruses (valgustipostide taldmike kaevamine, pinnase koorimine jms) tuleb teostada arheoloogilise järelevalve all. Arheoloogiliste tööde teostajal peab olema Muinsuskaitseameti tegevusluba;
2. Katendite valikul ja planeerimisel arvestada nii Nissi Maarja kiriku kui Eesti historitsistliku-eklektilise arhitektuuri silmapaistva monumendi ja maantee äärde jääva Vabadussõja monumendi ümbrusega sobivaid materjale, mis sulanduvad ajaloolisse konteksti, võimalusel valida tüüplahenduste asemel erilahendus. Sama või sarnast lahendust kaaluda Nissi kalmistu juures;
3. Tänavavalgustite paigaldamisel võtta arvesse kirikut kui dominantselt väljavalgustatud üksikobjekti;
4. Projektikausta lisada seletuskirja eraldi muinsuskaitse peatükk, kus on välja toodud kõik projekteeritaval alal asuvad mälestised ning nende kaitsevööndid ja loetletud Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Joonistel tähistada mälestised ning nende kaitsevööndid.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork