Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34472 07.02.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 10 Risti-Virtsu Kuivastu-Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu rekonstrueerimise projekt. Põhiprojekt
Töö nr T1809
Tellija Maanteeamet
Koostaja O.Ojaperv, T.Rämmel, A.Remmel, K.Konsap, M.-L.Teearu
Tartu 2018

Tingimustega:
1. Enne tööde algust tuleb taotleda tööde luba. Lubade vormid leiab: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load.
2. Avatud kaeviste juures, mis ulatuvad olemasolevast teetammist välja, tuleb mälestiste ja nende kaitsevööndite alal olema tagatud arheoloogiline uurimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel – in situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh ehituskonstruktsioonid – ilmnemisel arheoloogilised väljakaevamised). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
3. Kui kaevetööd toimuvad olemasoleva teetammi sees, ei ole arheoloogilised uuringud vajalikud.
4. Kuna kaevetööd toimuvad kaitsealuse kiriku, -aia ja ühishaua läheduses ei tohi tööde teostamise ajal kahjustada kirikaia puude juuri, tüvesid ja võrasid. Vajadusel võtta kasutusele meetmed juurte, tüvede ja võrade kaitseks, sh teostada töid käsitsi (MuKS § 5, § 40 lg 1).
5. Pinnase- ja kaevtöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndite ala. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 44'3).
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32067 27.02.2018 projektieelne
kooskõlastus
Riigimaantee 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu projekteerimistingimuste eelnõu.

1. Projektis (tiitelleht, seletuskiri, joonised) peab olema kajastatud info alale jäävate mälestiste ja nende kaitsevööndite kohta.
2. Avatud kaeviste juures, mis ulatuvad olemasolevast teetammist välja, tuleb mälestiste ja nende kaitsevööndite alal olema tagatud arheoloogiline uurimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel – in situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh ehituskonstruktsioonid – ilmnemisel arheoloogilised väljakaevamised). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
3. Kui kaevetööd toimuvad olemasoleva teetammi sees, ei ole arheoloogilised uuringud vajalikud.
4. Kuna kaevetööd toimuvad kaitsealuse kiriku, -aia ja ühishaua läheduses ei tohi tööde teostamise ajal kahjustada kirikaia puude juuri, tüvesid ja võrasid. Vajadusel võtta kasutusele meetmed juurte, tüvede ja võrade kaitseks, sh teostada töid käsitsi (MuKS § 5, § 40 lg 1).
5. Enne tööde algust tuleb taotleda tööde luba (MuKS § 24 lg-d 1-2). Lubade vormid leiab: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load.
6. Pinnase- ja kaevtöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndite ala. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 443).
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30235 19.06.2017 uuringu tegevuskava Kadakas, Villu. Karuse kirik ja kirikuaed. Arheoloogilise uuringu tegevuskava (Lääne maakond, Hanila vald, Kinksi küla) (reg nr 15424 ja 4054). Arheoloogia nõunik, Nele Kangert
30187 12.06.2017 uuringu tegevuskava Karuse kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu tegevuskava. Tellija Muinsuskaitseamet.
Kooskõlastamiseks andnud nõusoleku Grete Nilp. Tegevuskava salvestatud WD-s
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
14213 25.08.2010 tööde teostamise
aruanne
Pikihoone kirdeseina restaureerimine ja vitraaži turvakatte paigaldamine. Aruanne.
Jyhan Kilumets, Illar Kannelmäe
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
10239 20.10.2008 kooskõlastus Valvesignalisatsiooni paigaldamine Läänemaa nõunik, Kalli Pets
4085 13.02.2006 projekti
kooskõlastus
Karuse kirik. Pikihoone lae muinsuskaitse eritingimused ja konserveerimise põhiprojekt. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
3800 07.12.2005 kooskõlastus Karuse kiriku välisvalgustus. Elektri paigaldise tööprojekt.
Koostaja: Innar Pinn
Tellija: EELK Karuse Margareeta kogudus.

Mälestise kaitsevöönd. Kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits