Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35593 22.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Audru mõisa pargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2019-2028
Töö nr 107HKDI18
Tellija Maanteeamet
Koostaja Toomas Põld jt
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
36512 01.12.2019 projekti
kooskõlastus
Audru aleviku kergliiklustee rekonstrueerimine
Töö nr 1-2/2016.02
Tellija Pärnu linn, Audru osavald
Teostaja Kati Niibo, Väino Hallikmägi
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
21307 04.10.2013 hooldustööd Kuivanud ja haigete puude raie Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21828 08.01.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Audru mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Nr 2013-150501
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21829 08.01.2014 projekti
kooskõlastus
Audru mõisa pargi rekonstrueerimise projekt
Nr 2013-14441
Tellija Audru VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2013

Kausta koosseisus:
a) Audru mõisapargi puittaimestiku haljastuslik hinnang, Nr 2013-150501
b) Audru mõisapargi hoolduskava aastateks 2014-2019 nr 2013-14441
c) Audru pargi välisvalgustuse elektripaigaldise projekt Nr 95-275-13

KKK 17.12.2013 nr 265
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22493 29.04.2014 tööde teostamise
aruanne
Ringi tn 2 katusekatte vahetuse teostatud tööde aruanne
koostaja Aleksandr Jaskin
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24002 17.12.2014 projekti
kooskõlastus
Käreda tee 18 kortreri nr 3 katusekorruse väljaehituse eelprojekt
Nr 25-14
Tellija Silver Sepp
Koostaja Aivar Preeker
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25811 22.09.2015 kooskõlastus Ringi tn 9a, Ringi tn 11, Ringi tn 11a, Ringi tn 11b, Ringi tn 11c, Pärna allee 13 ostueesõigusega ma erastamine Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26455 04.01.2016 kooskõlastus Maaüksuste munitsipaalomandisse andmine:
1. Audru alevik, Kalmistu
2. Audru alevik, Kiriku parkla
3. Audru alevik, Aleviku kõnnitee
4. Audru alevik, Pisipargi
5. Audru alevik, Ringi tn 2b
6. Kihlepa küla, Uruste kalmistu
7. Jõõpre küla, Kalmistu.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30178 12.06.2017 projekti
kooskõlastus
Audru laululava ehitamise põhiprojekt
Töö nr 165
Tellija Audru Vallavalitsus
Koostajad. Markus Nimik, Katrin Kaevats, Jaan port, Neeme Tiimus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent