Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37499 28.04.2020 projekti
kooskõlastus
VT1145. Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Rannamõisa, Meriküla ja Ilmandu küla, Harku vald, Harju maakond.
Projekti on täiendatud vastavalt arheoloogia KKK otsusele protokollis 207.
Projekt WDs nr 5.1-17.6/404
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
31995 12.02.2018 detailplaneering Harku vallas, Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste detailplaneering. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
20456 03.06.2013 uuringu tegevuskava Lavi, Ain, Toome, Tarvi. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Harku vallas Rannamõisa asulakohal nr 17512. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 30.05.2013.

Arheoloogiline järelevalve viiakse läbi seoses veemajandusprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega Merepiiga teel (lõigus Kõrgemäe tee – Veehaldja tee) ja Merepiiga põik (lõigus Merepiiga tee – Veehaldja tee). Tööde eesmärk on mullatööde käigus arheoloogilise kultuurkihi väljaselgitamine ning olemasoleva situatsiooni fikseerimine joonistel ja fotodel ning võimaluse korral arheoloogilise kultuurkihi elementide säilitamine. Järelevalvetööde käigus vaadatakse läbi trassist väljatõstetav muld, vajadusel, st kultuurkihi olemasolu korral tööd peatatakse ning otsustatakse edasine võimalik töökord. Profiilid fikseeritakse, leidude ilmnemisel kogutakse ja dokumenteeritakse leiumaterjal. Kui arheoloogilisi leide, ladestusi ega konstruktsioone ei tule, siis lubatakse kaevata vajamineva sügavuseni. Juhul kui kaevendis ilmnevad arheoloogilise kultuurkihi ladestused, mida ehitustööde käigus pole võimalik säilitada, siis kaevatakse need läbi käsitsi. Seejärel fikseeritakse olemasolev situatsioon.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19717 14.02.2013 projekti
kooskõlastus
Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond. Rannamõisa veemajandusprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine. Ehitusprojekt. Koostajad Toomas Kooskora, Priit Tamm, Piret Värnomasing (Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr. 14-12). Tartu, 12.02.2013.

Muinsuskaitselised kitsendused esitatud seletuskirjas lk 11-13 peatükis 5. Muinsuskaitse.

Projekttööde alal peab tagama arheoloogilise järelevalve ning arvestama arheoloogiliste
uuringute ja kaevamiste võimalusega Merepiiga teel (lõigus Kõrgemäe tee – Veehaldja
tee) ja Merepiiga põik (lõigus Merepiiga tee – Veehaldja tee).
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
19652 04.02.2013 projekti
kooskõlastus
Endise laohoone rekonstrueerimine, ümberehitamine ja kohandamine Rannamõisa kultuuriküla seltsimajaks. Eelprojekt. Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Rannamõisa laod, hoone 3. Proj. Merle Junolainen, Aarne Kann (OÜ Restauraatorprojekt, töö nr 1118-2). Tallinn, oktoober 2012.

Lk 4 on projektis ära toodud arheoloogiliste uuringute nõue kaevetöödele, sama informatsioon olemas ka põhijoonistel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
19650 04.02.2013 projekti
kooskõlastus
Rannamõisa kultuuriküla käsitöö- ja kunstikeskuse hoone (paadikuuri) rekonstrueerimine ja ümberehitamine. Eelprojekt. Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Rannamõisa laod, hoone 2. Proj. Merle Junolainen, Aarne Kann (OÜ Restauraatorprojekt, töö nr 1118-1). Tallinn, detsember 2012.

Lk 4 on projektis ära toodud arheoloogiliste uuringute nõue kaevetöödele, sama informatsioon olemas ka põhijoonistel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
18742 03.09.2012 uuringute aruanne Lavi, A ja Toome, T 2011 Arheoloogilistest eeluuringutest Merepiiga põik 3 krundil, Harku vallas, Harjumaal asulakoht reg.nr. 17512 kaitsevööndis 05.08 2011 Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
17650 20.03.2012 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseamet vaatas läbi projekti „Aiamaja ehitusprojekt. Töö nr 3011“, asukohaga Merepiiga põik 3, Rannamõisa küla, Harku vald; tellija Marit Malm; projekteerija arh. Tiina Soans, ja kooskõlastab selle.
Kuna Merepiiga põik 3 kinnistul asub osaliselt arheoloogiamälestis (asulakoht, reg.nr 17512), kehtivad alal Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (MuKS §24):
Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on mälestisel keelatud ehitamine; teede, trasside ja võrkude rajamine; mullatööd ja maaharimine; haljastus-, raie, kaeve- ja maaparandustööd.

Juhul, kui ehitustööde käigus tuleb välja kultuuriväärtusega leid(e), tuleb ehitus- ja kaevetööd koheselt peatada ning informeerida sellest Muinsuskaitseametit.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
15910 22.06.2011 detailplaneering Harjumaa Harku vald Rannamõisa küla Rannamõisa laod ja Aiaiäärse kinnistute ja lähiala detailplaneering. Planeerija: OÜ Visioonprojekt, tellija: Harku Vallavalitsus. DP asub osaliselt arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 17512) alal ning selle kaitsevööndis. Kooskõlastatud KKK nr 205. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
4830 27.06.2006 projekti
kooskõlastus
Reg nr 17512.
PUUKUUR. Rannamõisa, katastriüksus Merepiiga tee 14 (19801:002:0760). OÜ Strantum (reg kood 10731164; Ranna tee 1, Tabasalu). Kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve.

Mälestis: Asulakoht (reg nr 17512)
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas