Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
449 04.06.2003 projekti
kooskõlastus
Harju maakonnas, Harku vallas, Rannamõisa külas Paekalda 18 a, 18 elamu juurdeehituse projekt. Proj.: Raili Kadarik. Tellija Anti Sõrmus.
Kooskõlastus A. Rudi kirjaga 30.05.03. Mullatööde teostamisest informeerida eelnevalt MKA-t.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
867 01.12.2003 kooskõlastus Harku vald Rannamõisa küla Merepiiga tee 12 lasteaia detailplaneering. töö nr 23331 Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
2733 13.04.2005 kooskõlastus Paekalda 18A kinnistu ja lähiala detailplaneering. Harjumaa, Harku vald, Rannamõisa küla.
Tellija: Harku vald
Autorid FIE Taimi Kirs ja FIE Tiia Mägi

Planeeringu eesmärgiks on krundipiiride muutmine ja juurdepääsu tagamine kinnistule Paekalda 19.
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
4830 27.06.2006 projekti
kooskõlastus
Reg nr 17512.
PUUKUUR. Rannamõisa, katastriüksus Merepiiga tee 14 (19801:002:0760). OÜ Strantum (reg kood 10731164; Ranna tee 1, Tabasalu). Kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve.

Mälestis: Asulakoht (reg nr 17512)
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
15910 22.06.2011 detailplaneering Harjumaa Harku vald Rannamõisa küla Rannamõisa laod ja Aiaiäärse kinnistute ja lähiala detailplaneering. Planeerija: OÜ Visioonprojekt, tellija: Harku Vallavalitsus. DP asub osaliselt arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 17512) alal ning selle kaitsevööndis. Kooskõlastatud KKK nr 205. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
17650 20.03.2012 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseamet vaatas läbi projekti „Aiamaja ehitusprojekt. Töö nr 3011“, asukohaga Merepiiga põik 3, Rannamõisa küla, Harku vald; tellija Marit Malm; projekteerija arh. Tiina Soans, ja kooskõlastab selle.
Kuna Merepiiga põik 3 kinnistul asub osaliselt arheoloogiamälestis (asulakoht, reg.nr 17512), kehtivad alal Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (MuKS §24):
Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on mälestisel keelatud ehitamine; teede, trasside ja võrkude rajamine; mullatööd ja maaharimine; haljastus-, raie, kaeve- ja maaparandustööd.

Juhul, kui ehitustööde käigus tuleb välja kultuuriväärtusega leid(e), tuleb ehitus- ja kaevetööd koheselt peatada ning informeerida sellest Muinsuskaitseametit.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
18742 03.09.2012 uuringute aruanne Lavi, A ja Toome, T 2011 Arheoloogilistest eeluuringutest Merepiiga põik 3 krundil, Harku vallas, Harjumaal asulakoht reg.nr. 17512 kaitsevööndis 05.08 2011 Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
19650 04.02.2013 projekti
kooskõlastus
Rannamõisa kultuuriküla käsitöö- ja kunstikeskuse hoone (paadikuuri) rekonstrueerimine ja ümberehitamine. Eelprojekt. Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Rannamõisa laod, hoone 2. Proj. Merle Junolainen, Aarne Kann (OÜ Restauraatorprojekt, töö nr 1118-1). Tallinn, detsember 2012.

Lk 4 on projektis ära toodud arheoloogiliste uuringute nõue kaevetöödele, sama informatsioon olemas ka põhijoonistel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
19652 04.02.2013 projekti
kooskõlastus
Endise laohoone rekonstrueerimine, ümberehitamine ja kohandamine Rannamõisa kultuuriküla seltsimajaks. Eelprojekt. Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Rannamõisa laod, hoone 3. Proj. Merle Junolainen, Aarne Kann (OÜ Restauraatorprojekt, töö nr 1118-2). Tallinn, oktoober 2012.

Lk 4 on projektis ära toodud arheoloogiliste uuringute nõue kaevetöödele, sama informatsioon olemas ka põhijoonistel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
19717 14.02.2013 projekti
kooskõlastus
Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond. Rannamõisa veemajandusprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine. Ehitusprojekt. Koostajad Toomas Kooskora, Priit Tamm, Piret Värnomasing (Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr. 14-12). Tartu, 12.02.2013.

Muinsuskaitselised kitsendused esitatud seletuskirjas lk 11-13 peatükis 5. Muinsuskaitse.

Projekttööde alal peab tagama arheoloogilise järelevalve ning arvestama arheoloogiliste
uuringute ja kaevamiste võimalusega Merepiiga teel (lõigus Kõrgemäe tee – Veehaldja
tee) ja Merepiiga põik (lõigus Merepiiga tee – Veehaldja tee).
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas