Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38128 21.07.2020 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Hundimäe mü veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamise põhiprojekt. Projekteerija Terra US OÜ Urmas Samblik.

Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile
Materjalid on ehitusregistris, WD nr 5.1-17.6/691.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
38126 21.07.2020 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Hundimäe mü 8 elamumaa sihtotstarbega krundi teenindava tee rajamine. Põhiprojekt. Projekteerija Terra US OÜ Urmas Samblik

Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Materjalid on ehitusregistris, WD nr 5.1-17.6/703.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
37487 27.04.2020 projekti
kooskõlastus
EHRist kobarptojekt, esmane kiri registreeritud WDs nr 5.1-17.6/794, uuendatud projektid saadaval EHRis, menetlus nr 191741, Ehitusloa taotlus nr 1911271/14611.
221302957, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 8
121295929, Kahe korteriga elamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 5
121295832, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 10
121295831, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 8
221306287, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 9
221306283, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 15
121295829, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 6
221306268, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 4
121295957, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 7
221302956, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 6
221302969, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 7
221306284, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 7
121295834, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 15
121295972, Kahe korteriga elamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee/1/1
221302888, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 1
221302974, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 9
121295986, Kahe korteriga elamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee/1/2
221306264, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 2
221302960, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 5
221306282, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 13
221302967, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 13
121295965, Kahe korteriga elamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 7
221306245, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 1
121295966, Kahe korteriga elamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 9
221302954, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 4
221306273, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 6
221302951, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 2
221306269, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 5
221306278, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 9
121295833, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 13
221302968, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 15
121295827, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 4
221306276, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 8
221306275, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 7
221302961, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 7
121295822, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 2
221302959, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 10
221302964, piirdeaed, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 9
121295959, Ridaelamu, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Tormi tee 9
221306281, Gaasitrass, Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi tee 10

Helena Kaldre saadetud märkused enamjaolt lahendatud, kuid trasside projektide seletuskirjad ei ole täiendatud ja ka joonistel esineb mõningaid puuduseid. Konsulteeritud Jõelähtme vallavalitsusega, sest EHRi süsteem ei luba puudustega projekte eraldi "mitte kooskõlastada". Lahendusena on kogu projektide kogumik kooskõlastatud järgmise haldusaktile läinud märkusega:
Hoonete rajamisega seotud trasside ja haljastuse projektides:
1) HARJU MK JÕELÄHTME VALD LIIVAMÄE KÜLA UUE-SUUREKIVI TEE
RIDAELAMUTE JA PAARISMAJADE KINNISTUTE VÄLISVEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOON
EELPROJEKT
2) TÖÖPROJEKT
RIDAELAMUTE JA PAARISMAJADE UUE – SUUREKIVI TEE, LIIVAMÄE KÜLA, JÕELÄHTME VALD
GAASIVARUSTUS
3)Uue-Suurekivi tee 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,13a,15 15a,17 Liivamäe küla, Jõelähtme vald
TUGEV- JA NÕRKVOOLUPAIGALDISE VÄLISVÕRK
4) JÕELÄHTME VALD LIIVAMÄE KÜLA UUE-SUUREKIVI TEE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 13A, 15A KINNISTUTE HALJASTUSPROJEKT (EELPROJEKT)
puudub korrektne muinsuskaitsepeatükk. Arvestada, et ka trasside ja haljastuse rajamisel tuleb kinni pidada järgmistest muistse põllusüsteemiga (reg-nr 17625) seotud nõuetest:

Kinnistu ja tehnovõrgud asuvad arheoloogiamälestise "Muistsed põllud" (reg nr 17625) alal.
Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogianõunik Helena Kaldre on teostanud Uue-Suurekivi
detailplaneeringu alal uue muistsete põldude plaanistamise viimatiste (2020. aastal kättesaadavate) Maaameti aerolaserskaneerimise andmete põhjal. Plaanistuse kohaselt esineb detailplaneeringu alal muistsete põldudega seotud struktuure (põllupiirdeid ja -valle, põllukivihunnikuid ningpõllulappe) rohkem kui algsel, 2006. aastal kooskõlastatud detailplaneeringu alusjoonisel.
Arenduse põhjapoolses osas, positsioonidel 4–10 (sh. Uue-Suurekivi tee 1 kinnistu), kus praeguste visuaalsete andmete põhjal põllustruktuure hoonete ja parkimisplatsidealale ei jää, tuleb kaevetööde käigus tagada arheoloogiline jälgimine, et pinnases leiduv võimalik arheoloogiline materjal saaks nõuetekohaselt dokumenteeritud. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70).Muinsuskaitseameti määratud arheoloogiline jälgimine on juriidilisele isikule on hüvitatav 50% ulatuses (1500 euro piires).
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load -Tööde tegemise loa taotluse vorm). Luba väljastatakse pärast arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.
Enne kaevetööd algust tuleb maastikul maha märkida teed, mida mööda kõik ehitusega seotud masinad liiguvad. Teed ei tohi kulgeda üle põllukivihunnikute ja põlluvallide, kuna paepealne pinnas on õhuke ja haavatav ning rasketehnika lõhub seda ja mälestise osi. Mahamärkimisel võtta aluseks viimane alusjoonis ning konsulteerida Muinsuskaitseametiga.

Haljastusprojekti (JÕELÄHTME VALD LIIVAMÄE KÜLA UUE-SUUREKIVI TEE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 13A, 15A KINNISTUTE HALJASTUSPROJEKT (EELPROJEKT)) tööjoonisel kasutatud põllupeenarde ja põllukivihunnikute plaan ei vasta Muinsuskaitseameti koostatud viimasele plaanile. Haljastuse planeerimisel arvestada põllupeenarde ja põllukivihunnikute viimast ja seni kõige täpsemat kaardistamist.

Elektriprojekti järgi on elektrikaabel (nt 2W1) planeeritud ka põllupeenra alale (e põllupeenra sisse). Kaabel mitte planeerida kinnistu piiri, vaid põllupeenra piiri järgi, sest põllupeenrasse kaabli paigaldamine hävitab põllupeenra (kividest vall). Kui kaablit ei ole võimalik põllupeenra serva ümber planeerida, arvestada, et kaevetööde käigus tuleb tagada arheoloogiline uuring (vt uuringunõudeid ülalpool).
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
33634 08.10.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Liivamäe küla muistsetel põldudel Tondipõllu kinnistul. Arheoloogiakeskus MTÜ. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33021 20.07.2018 projekti
kooskõlastus
Erma tee ja Uue-Suurekivi tee arendusala gaasivarustus
Ehitusprojekt
Staadium: tööprojekt
Tellija: Ekore OÜ
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
32941 20.07.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Jõelähtme valla Liivamäe küla Hindreku DP ala veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rajamine. I etapp.
Töö nr: 017/18
Töövõtja: AS VIIMSI KEEVITUS
Projektijuht: Eero Antons
Koostaja:
Projekteerija: Eero Antons
Vastutav spetsialist: Jaak Ritso
Ehitusregistris kooskõlastus nr 1333545-2
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
32774 08.06.2018 trassi kooskõlastus Väikesemahuliste tööde kirjeldus. Sissesõidutee rajamine Tuule kinnistule (4504:003:0610) Jõelähtme vallas, Liivamäe külas, Kauri kinnistul (24504:003:1010). Mälestise Muistsed põllud (reg nr 17625) alal. Koostajad: Mart Nuut, omanik; Helena Kaldre, Harjumaa vaneminspektor, Muinsuskaitseamet. 08.06.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32240 26.03.2018 detailplaneering Liivamäe küla Hundimäe maaüksuse detailplaneering Harju maakond Jõelähtme vald Liivamäe küla Hundimäe. planeeringu koostaja:
Ekseeder OÜ arhitekt-planeerija Ü. Kunnus töö nr 71-17, huvitatud isik: Hundu Investeeringud OÜ

Alus: protokoll 06.03.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
31351 21.11.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Uue-Suurekivi. Mälestis: Muistsed põllud reg-nr 17625 ja selle kaitsevöönd. Uue-Suurekivi tee kinnistute veevarustus ja reovee kanalisatsioon, projektimuudatus. Taotleja: Jõelähtme vallavalitsus.

Ehitisregistri kood: 220843582 ehitusregistris kooskõlastus nr 953359
Alus: Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 13115.11.2017
Harjumaa nõunik, Ly Renter
31108 12.10.2017 projektieelne
kooskõlastus
Erma tee 18 abihoone. Eelprojekt. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi