Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36202 20.10.2019 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2019. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Parasmäe asulakohal (17699; Hirvesilma kinnistu, Parasmäe küla, Jõelähtme vald/kihelkond, Harjumaa) 2019. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35846 03.09.2019 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu kava Kostivere – Parasmäe kergliiklustee ehitusel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 29.08.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35224 31.05.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava asulakohal 17699 Parasmäe külas Jõelähtme vallas 2019. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn, 2019. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34541 20.02.2019 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu ehitusprojekt
Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Hirvesilma MÜ (24501:001:0881)
Projekt nr 371-NK
Vastutav isik: Nadežda Kivit
Tallinn 2018
Tellija: Ülo Lutter

Projekti seletuskirja (lk 3) lisatud osa muinsuskaitse tingimustest:
Hirvesilma kinnistul asub arheoloogiamälestis Asulakoht reg-nr 17699. Lisaks paikneb kinnistu Rebala muinsuskaitsealal. Puurkaevu rajamisel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Enne pinnasetööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). Loataotlusele märkida puurkaevu rajamise täpne kuupäev, et Muinsuskaitseameti esindajal oleks võimalik kohal viibida ning enne puurimise algust puurkaevu asukohale proovišurf rajada.

Ülejäänud tingimused lisatud EHR-is märkustena haldusaktile:
1. Kuigi puurkaevu võib rajada ilma arheoloogiliste uuringuteta, tuleb kõigil teistel kaevetöödel (mh veetrassi rajamine puurkaevust tarbijani ja septiku paigaldamine) tagada arheoloogiline uurimine (meetod: jälgimine, vajadusel väljakaevamised). Arheoloogilised uuringud toimuvad tellija kulul (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
2. Muinsuskaitseamet toetab võimalusel arheoloogiamälestisel või selle kaitsevööndis omanikke vanade talude või hoonete puhul vee-, kanalisatsiooni jm vajalike trasside ning ka (abi)hoonete ja põllumajanduslike tootmishoonete rajamisel arheoloogiliste uuringute tellimisel või läbi viimisel. Selle tarvis teavitada Muinsuskaitseametit toetuse soovist võimalikult aegsasti, et oleks võimalik planeerida rahalisi vahendeid või tööjärge.
3. Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§-d 30-33, 44`3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

WD-s 5.1-17.6/719
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
33955 14.11.2018 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. 2016. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Harjumaal Jõelähtme vallas Parasmäe külas Wiina talu kinnistul (asulakoht, reg nr 17699) 23.11.2016. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30127 07.06.2017 projekti
kooskõlastus
Sassi kinnistu Parasmäe küla Jõelähtme vald Harju maakond. Elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt, koostajad Raivo Tabri, Pille Luhaniit Raibo Tabri Arhitektuuribüroo Harjumaa nõunik, Ly Renter
30005 24.05.2017 projekti
kooskõlastus
Jõelähtme vald, Kostivere alevikus tee nr 11103, km-l 3,55 asuvalt Jõelähtme-Kostivere tee nr 11109 ristmikult – km l 6,04 ristumiseni kohaliku teega nr 2450031 Parasmäe tee jalgratta ja jalgtee projekteerimistöö. Töö nr PP-012/2016 (nr 112 23.02.2017) Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
29278 20.02.2017 projekti
kooskõlastus
Jõelähtme vald Parasmäe küla Sassi maaüksus. Elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eelprojekt. Kooskõlastatud märkustega: 1.1 Sassi kinnistu asub arheoloogiamälestisel asulakoht, reg-nr 17699. Kinnistul alates 1998. aastast toimunud ehitus- ja kaevetööd on läbi viidud ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata, millega on rikutud Muinsuskaitseseadusega sätestatud nõudeid.
1.2 Mälestisel ja mälestise kaitsevööndis tuleb kaevetöödel tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine. Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
1.3 Mälestistel ja nende kaitsevööndis tuleb ehitus- ja kaevetööde teostajal eelnevalt Muinsuskaitseametist taotleda väikesemahuliste tööde luba (MuKS § 24; http://muinas.ee/sinule/vormid - Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
28640 21.11.2016 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 17699), Wiina talu. OÜ Arheox. Tartu, 20.11.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28503 20.01.2017 projekti
kooskõlastus
Sauna ja abihoone ehitusprojekt. Eelprojekt. Karu maaüksus Parasmäe küla Jõelähtme vald Harjumaa. Arhitektuu ehituslik osa; Merielle Grupp OÜ Aare Maidla

Alus Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise 26.09.2016
komisjoni koosoleku protokoll nr 96 otsus.
Harjumaa nõunik, Ly Renter