Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36930 projekti
kooskõlastus
"Laurimäe tee 6 biopuhasti projekt", Puurkaevumeistrid OÜ, Töö nr 0242_EP.
Projekt täiendatud vastavalt Arheo KK protokolli nr 197 nõuetele - arheoloogianõuded lisatud.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
36452 22.11.2019 projekti
kooskõlastus
Saha küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Saha ristmiku ümberehitus
Põhiprojekt
Töö nr P19046
Tallinn 2019
Tellija: Maanteeamet
Lisaks köide 02: välisvalgustus
Eraldi kaustana:
L01 Liiklusuuringud
L02: Krundijaotus plaanid
L03: Katendi projekt

Seletuskirjas p 3.6 lk 12 Muinsuskaitseameti tingimused:
1. Riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere km 4,58 asuva Saha ristmiku alale jäävad järgmised kaitsealused mälestised: Rebala muinsuskaitseala reg-nr 27015, Asulakoht reg-nr 17794 ja Kultusekivi reg-nr 17820.
2. Arvestades ehitusala paiknemist muinsuskaitsealal ning arheoloogiamälestiste alal ja kaitsevööndis, tuleb Saha ristmiku ehitamisel kogu ulatuses tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajaduse ilmnemisel arheoloogilised kaevamised). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46–47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69–70).
3. Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik Muinsuskaitseametist taotleda hüvitist uuringutele kulunud maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.
4. Enne pinnasetööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm). Muinsuskaitseamet väljastab tööde tegemise loa pärast seda kui arheoloogiline uuring on tagatud ning uuringu tegevuskava on uuringut teostava ettevõtte või spetsialisti poolt Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.

WD-s 22.11.19 nr 1.1-7/2201-6
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
34289 09.01.2019 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu ehitusprojekt
Jõelähtme vald Saha küla
Lauri maaüksus (24504:003:0380)
Rebala muinsuskaitseala reg-nr 27015
Arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 17794
Projekt nr 1932
Projekteeris: V. Nõmmsalu
Tallinn 2019
Tellija: P. Pajusi
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
34031 26.11.2018 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu ehitusprojekt. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
33108 24.07.2018 projekti
kooskõlastus
Kahe korteriga elamu eelprojekt. Pihlaka Saha küla Jõelähtme vald Harjumaa, koostaja Arhitektuuribüroo Korrus, Aigar Roht.
Kontrollisid Peeter Nork, Helena Kaldre.

Ehitisregistri kood: 120836332
Ehitusregistris kooskõlastus nr 1328351-2.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
31165 19.10.2017 uuringute aruanne Treuman, Katrin. 2017. Aruanne arheoloogiliste eeluuringute ja arheoloogilise jälgimise teostamise kohta Harju maakonnas Jõelähtme vallas Saha külas arheoloogiamälestisel asulakoht reg nr 17794. Tentel Disain OÜ. Tallinn. Tellija: Lemminkäinen Eesti AS Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29605 03.04.2017 uuringu tegevuskava Treuman, Katrin. Tegevuskava arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks Saha asulakohal (reg nr 17794) ja selle kaitsevööndis seoses sõidutee ja kergliiklustee ehitustöödega. Tentel Disain OÜ. 03.04.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29329 27.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2016. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Jõelähtme ja Rae valdades (Jõelähtme ja Jüri kihelkonnad) Harjumaal 2016. aasta juulis ja augustis. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn. Tellija: Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29318 23.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2016. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Saha asulakohal (17794; Haava kinnistu, Saha küla, Jõelähtme vald/kihelkond, Harjumaa) 2016. aastal. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn. Tellija: eraomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27962 26.07.2016 uuringu tegevuskava Harjumaal Jõelähtme ja Saha valdades teostatava arheoloogilise järelevalve tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio