Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37914 19.06.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Eespõllutaga kinnistul (muistsed põllud 17968; Sookaera küla, Kiili vald, Harjumaa). Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn, 09.06.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37588 07.05.2020 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2020. Arheoloogilise uuringu aruanne Sookaera külas Kiili vallas Harjumaal. Muistsed põllud ja kivikalme, kultuurimälestiste registri nr 17968, 17964. Muinasprojekt OÜ. Türi. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37290 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Eespõllutaga kinnistu üksikelamu ehitusprojekt
Eelprojekt
Töö nr P14-19
Vastutav spetsialist: Jane Asper
Tellija: omanik
Tartu 11.10.2019

Muinsuskaitseameti tingimused p 1.6. (lk 6-7)
Eespõllutaga kinnistu paikneb arheoloogiamälestise Muistsed põllud reg. nr 17968
alal. Sellest tingituna leidub alal muistse maaharimisega seotud rajatisi – valdavalt
põllukivihunnikuid kuid ka fragmente põllupiiretest jm.
Omanik on koostööd teinud Muinsuskaitseameti nõuniku Helena Kaldrega.
Planeeritud elamu asukohta Muinsuskaitseameti hinnangul visuaalselt nähtavaid
arheoloogilisi struktuure ei jää, kuid pole välistatud, et kaevetöödega satutakse näiteks
põllukivihunniku põhjale.
Elamu ja puurkaevu ning elamu vahele rajatavate trasside alal tuleb arheoloogiline
uuring (meetodiks arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogilised
väljakaevamised) tagada.
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde
alustamise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde
tegemise loa taotluse vorm).
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool
mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60)
on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.
Muistsete põldude ja maastiku säilimise paremaks tagamiseks tuleb enne ehitustööde
algust koostöös Muinsuskaitseameti esindajaga paika panna liikumisteed, mida
mööda ehitusega seotud masinad liiguvad. See on oluline selleks, et maastikku ning
muistsete põldudega seotud struktuure ehitustegevuse käigus ei lõhutaks.
Arheoloogiline uuring (jälgimine, vajaduse ilmnemisel arheoloogiline kaevamine) on
nõutav kõikidel kaevetöödel, sh reovee kogumismahuti ja trasside kaevamisel ja juhul
kui parkimiskohtade rajamisega kaasnevad kaevetööd. Parkimiskohtade puhul peavad
kaevetööd olema minimaalsed ning eelistada tuleb pinnasekattega lahendusi. Kui
elamu ümber kavandatakse haljastust või piirdeaedu, siis kooskõlastada lahendused
Muinsuskaitseametiga. Eelistatud on võimalikult vähene sekkumine, et maastiku
avatus ning vaated säiliksid võimalikult suures ulatuses.

WD-s 13.03.2020 nr 5.1-17.6/217 ja 12.03.2020 nr 5.1-17.6/208
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
35913 13.09.2019 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu täiendatud uuringukava Sookaera küla muististel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 09.09.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35657 31.07.2019 projekti
kooskõlastus
Harjumaa Kiili vald Sookaera küla Eespõllutaga mü
Puurkaevu Projekt
Töö nr 11726
Projekteerija: K. Alasi
Tellija: R. Liiva
Juuli 2019

Seletuskirjas p. 2.7 (lk 7) Muinsuskaitse tingimused:
1.1 Eespõllutaga kinnistu paikneb arheoloogiamälestise Muistsed põllud reg-nr 17968 alal. Sellest
tingituna leidub alal muistse maaharimisega seotud rajatisi – valdavalt põllukivihunnikuid kuid ka
fragmente põllupiiretest jm.
1.2 Planeeritud puurkaevu asukohta Muinsuskaitseameti hinnangul visuaalselt nähtavaid arheoloogilisi
struktuure ei jää, kuid pole välistatud, et kaevetöödega satutakse näiteks põllukivihunniku põhjale.
1.3 Kuna puurkaevu rajamisega seotud kaevetööd on väikesemahulised, siis ei ole arheoloogilised
uuringud nõutavad ning kaevetööde jälgimise saab vajadusel teostada Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik.
1.4 Puurkaevu ja hoone vahele rajatavate trasside alal tuleb arheoloogiline uuring (meetodiks arheoloogiline
jälgimine, vajadusel arheoloogilised väljakaevamised) tagada.
1.5 Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa
(MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm).
1.6 Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala.
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu
leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

WD: 31.07.2019 1.1-7/1924-3
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
35512 10.07.2019 projekti
kooskõlastus
"SUURPÕLLUTAGA KINNISTU MAHASÕIDU PROJEKT, SOOKAERA KÜLA, KIILI VALD, HARJUMAA"
Viidud sisse 02.07.2019 toimunud arheoloogiakoosoleku protokolliga nr 180 edastatud parandusettepanekud.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
33851 08.11.2018 tööprojekti
kooskõlastus
HARJUMAA, Kiili vald, Kiili gaasirõhujaama ühendamine optilise sidevõrguga
Tööprojekt (töö nr 2129P)
Projekti koostaja: Mihkel Aavik
Tallinn 2018
Tellija: Elering AS
Reg-nr 17968
Arheoloogiakomisjoni protokoll nr 159 01.11.18
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
33498 20.09.2018 projekti
kooskõlastus
Haugla mü aiamaja ja saun-kuuri eelprojekt. EHRis saadetud märkused parandatud. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork