Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36015 26.09.2019 projekti
kooskõlastus
Kose-Kuivajõe 10 kV fiidri rekonstrueerimine
Kose vald
Harjumaa
Tööprojekt
Töö nr IP3839
Vanemprojekteerija: Keio Altoja
Tellija: Elektrilevi OÜ
Tallinn, august 2019

Muinsuskaitse pt 2.2.2. lk 6:
Kose-Kuivajõe 10 kV fiidri rekonstueerimise projekti ala kattub osaliselt
arheoloogiamälestise Asulakoht(reg-nr 17991) alaga. Võimaliku arheoloogilise kultuurkihi
tuvastamiseks ning dokumenteerimiseks mastide vahetamise ja paigaldamisega seotud
kaevetööde kohtades tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine(meetodiks arheoloogiline
jälgimine, vajadusel arheoloogilised väljakaevamised). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia
vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70).Vajaliku
arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik taotleda hüvitist uuringutele kulunud
maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Enne tööde algust tuleb
Muinsuskaitseametile esitada tööde tegemise loa taotlus(MuKS § 52 lg 3). Luba
väljastatakse pärast seda, kui arheoloogilise uuringu tegevuskava on uuringut teostava
ettevõtte või spetsialisti poolt Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud ning on väljastatud
arheoloogilise uuringu luba.Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka
väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1,
§ 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.

Mälestise piir kantud kaardile.

WD-s kiri nr 5.1-17.6/546, 26.09.2019
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
32747 05.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kanalisatsiooniehitiste ehitusprojekt, eelprojekt. Ollani maaüksus, Kata küla Kose vald Harjumaa. Koostaja OÜ Arbo U.S
Ehitusregistris materjalid, ehitisregistri kood: 220859479
Harjumaa nõunik, Ly Renter
31996 12.02.2018 projekti
kooskõlastus
Kose-Kuivajõe 10kV fiidri rekonstrueerimine. Kose vald. Harjumaa Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
25232 20.06.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava. Asulakoht nr 17991 Harjumaa Kose vald Kata küla. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 18.06.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25066 26.05.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogiliste eeluuringute tegevuskava. Asulakoht nr 17991 Harjumaa Kose vald Kata küla. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 23.05.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas