Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38478 14.09.2020 projekti
kooskõlastus
KIVIMÄE KINNISTU ELEKTRILIITUMINE
KODASOO KÜLA, KUUSALU VALD, HARJU MAAKOND
Tööprojekt
Projekteerija: Ivo Rohula
Töö nr 20-68
Tellija: Elektrilevi OÜ
Tartu, august 2010

Pt 3.2.1. Muinsuskaitseameti tingimused
Arheoloogilise uuringu (jälgimine) nõue (kantud ka asendiplaanile)

WD-s 14.09.2020 nr 5.1-17.6/862-3
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
37500 28.04.2020 projekti
kooskõlastus
ÜKSIKELAMU EELPROJEKT Kivimäe, Kodasoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Projekt saadetud EHRis, parandatud vastavalt Helena Kaldre juhistele.
WDs täiendatud projekt 5.1-17.6/309-1.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
33796 01.11.2018 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2018. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Kodasoo kalmistu kaitsevööndis (18312; Oja-Kivimäe, Kivimäe-Karli ja Merileedi kinnistud; Kodasoo küla, Kuusalu vald/kihelkond, Harjumaa) 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Eletrade OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32918 22.06.2018 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Kuusalu vald, Kodasoo küla, Mülka kinnistu liitumine elektrivõrguga. Maakaabli paigaldamine läbi Merileedi kinnistu, mis asub kalmistu reg-nr 18312 kaitsevööndis. Taotleja: Kuusalu vallavalitsus. Kooskõlastatud vastavalt Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 150: 1. Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
2. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestisi ja nende kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
32725 31.05.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava kalmistu 18312 kaitsevööndis Kodasoo külas Kuusalu vallas 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. 18.05.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31983 12.02.2018 projekti
kooskõlastus
Elektrivarustuse projekt. (138 01.01.18) Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
30602 09.08.2017 projekti
kooskõlastus
Harjumaal Kuusalu vallas Kodasoo külas Kivimäe-Karli katastriüksusel paikneva vana elamu lammutusprojekt. Koostaja EL ENGINEERING OÜ Kase 8, Näpi alevik. Harjumaa nõunik, Ly Renter
28631 17.11.2016 projekti
kooskõlastus
Kuusalu vald Kodasoo küla Merileedi kinnistu - üksikelamu ja abihoone eelprojekt. Kooskõlastatud vastavalt Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 100: 1.1 Muinsuskaitseamet nõustub Merileedi kinnistu sihtotstarbe muutmisega elamumaaks. 1.2 Ehitustegevuse jätkamiseks tuleb tööde teostajal taotleda Muinsuskaitseametist tööde alustamise luba (MuKS § 24; http://muinas.ee/sinule/vormid - Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). 1.3 Kui ehitustegevus on peatunud, teavitada Muinsuskaitseametit ehituse taasalustamisest ning võimaldada Muinsuskaitseameti esindajal üle vaadata avatud ning kalmistu kaitsevööndist kooritud pinnas. 1.4 Muinsuskaitseamet tuletab meelde, et ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis keelatud nii ehitamine kui ka haljastus- ja kaevetööd (MuKS § 24 lg 1 p 2 ja p 9, § 25 lg 1). Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20549 13.06.2013 detailplaneering ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE EELPROJEKT. Oja – Kivimäe kinnistu, Kodasoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa. R. Üts, P. Kaljapulk, R. Kadarik. OÜ Humana Grupp. Tallinn 2013.

Mälestise kaitsevööndi servas rajatakse uus elamu olemasolevale vana hoone vundamendile. Ehitus- ja kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 30-33, 41) on leidja kohustatud kaevetööd peatama, leiu jätma leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas