Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24483 04.03.2015 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Kuusalu-Kolga-Viitna tee. Harjumaa Kuusalu vald, Lääne-Virumaa Kadrina vald. ESTWIN008 ELA104 Ülgase - Kolga- Haljala lõigus 1 Kuusalu-Kolga-Viitna Harjumaal Kuusalu vallas ning Lääne-Virumaal, Kadrina vallas mikrotoru süsteemi- ja fiiberoptilise sidakaablite paigalduse tööprojekt. Taotleja: Corle OÜ.
Alus: arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 46 23.02.2015 otsusega edastati märkused:

1.1 Joonistele kanda mälestiste kaitsevöönd 50 m mälestise väliskontuurist, v.a . arheoloogiamälestised reg nr 27892, 27894, mille kaitsevöönd on 0 m mälestise väliskontuurist.
1.2 Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
1.3 Töödel mälestisel ja nende kaitsevööndis tuleb tööde teostajal eelnevalt taotleda väikesemahuliste tööde luba. Pinnasetööde tingimused otsustatakse mälestisepõhiselt. Loataotlusele lisada joonis planeeritavatest töödest mälestise alal ning kaitsevööndis. Loa saamise tingimused mälestistel ja nende kaitsevööndis tehtavatele kaevetöödele:
1) kui kaevetööd toimuvad tee kuhjatud muldkehandis, siis kaevetööde arheoloogilise jälgimise vajadus puudub, luba väljastatakse tingimusega esitada täpne tööde ajakava mälestisel ja kaitsevööndis, et tagada Muinsuskaitseameti maakonnainspektorile võimalus kaevetööde inspekteerimiseks.
2) kui kaevetööd toimuvad tee kehandi kõrval, on loa saamise eeldus arheoloogilise jälgimise tagamine, st väikesemahuliste tööde luba väljastatakse pärast arheoloogilise uuringu loa väljastamist. Uuringud toimuvad töö tellija kulul (MuKS § 35 lg 7, 40 lg 5).

Pinnasetööde teostamisel ehitismälestiste kaitsevööndites on vajalik arvestada võimalike majandustegevusest tulenevate leidude või ehituste jäänuste ilmnemisega maapinnas (müüritise jäänused, sillutatud tee vms). Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Märkused kõrvaldati 04.03.2015.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
25257 21.06.2015 uuringute aruanne Lavi, Ain; Toome, Tarvi. 2011. Arheoloogilistest järelevalve töödest Kahalaste maaüksusel Uuri külas, Kuusalu vallas, Harjumaal asulakohal reg. Nr. 18432 02.10.2011. Tellija: Ingrid Randlaht. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30029 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Sidekaabl. Tööprojekt. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
19802 04.03.2013 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Kuusalu vald, Uuri küla, Heki talu. Elamu ehitusprojekt. Tln, 2013. Asulakoha reg nr 18432 kaitsevöönd. Projekti koostaja OÜ Industrius. Tellija Asta Kanarik.
Muinsuskaitselised kitsendused seletuskirja sisse viidud, mälestise kaitsevöönd joonisel tähistatud. Kooskõlastan U. Kadakase nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15872 20.06.2011 projekti
kooskõlastus
Harjumaa nõunik, Ly Renter
18361 27.06.2012 kooskõlastus Muinsuskaitseamet vaatas läbi töö nr 0612/1 (Teeristi, Uuri küla, garaaž-töökoja eelprojekt), koostaja Jaanus Randlaht; tellija Ülle Tammemäe; ja kooskõlastab selle.
Kuna Teeristi kinnistul asub arheoloogiamälestise (asulakoht, reg.nr 18432) kaitsevöönd, kehtivad alal Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (MuKS 25):
Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on mälestise kaitsevööndis (50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates) keelatud ehitamine; teede, trasside ja võrkude rajamine; mullatööd ja maaharimine; haljastus-, raie, kaeve- ja maaparandustööd.
Enne kaeve- ja ehitustööde algust tuleb Muinsuskaitseametilt taotleda luba tööde teostamiseks.

Juhul, kui ehitustööde käigus tuleb välja kultuuriväärtusega leid(e), tuleb tööd koheselt peatada. Töid saab jätkata pärast arheoloogiliste eeluuringute läbiviimist.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
20263 14.05.2013 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly (Arheoloogiakeskus). Uuri asulakohal (reg nr 18432) teostatavate arheoloogiliste eeluuringute programm. 06.05.2013.

Kavandatava hoone ning kommunikatsioonide alal viiakse läbi süstemaatiline šurfimine. Šurfe tehakse algul iga 5 meetri tagant, vajadusel tihemini. Töö eesmärk on välja selgitada asulakihi olemasolu ja iseloom sellel alal. Eeluuringute tulemuste põhjal selgitatakse välja edasiste uuringute vajadus ja võimalik maht.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas