Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24483 04.03.2015 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Kuusalu-Kolga-Viitna tee. Harjumaa Kuusalu vald, Lääne-Virumaa Kadrina vald. ESTWIN008 ELA104 Ülgase - Kolga- Haljala lõigus 1 Kuusalu-Kolga-Viitna Harjumaal Kuusalu vallas ning Lääne-Virumaal, Kadrina vallas mikrotoru süsteemi- ja fiiberoptilise sidakaablite paigalduse tööprojekt. Taotleja: Corle OÜ.
Alus: arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 46 23.02.2015 otsusega edastati märkused:

1.1 Joonistele kanda mälestiste kaitsevöönd 50 m mälestise väliskontuurist, v.a . arheoloogiamälestised reg nr 27892, 27894, mille kaitsevöönd on 0 m mälestise väliskontuurist.
1.2 Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
1.3 Töödel mälestisel ja nende kaitsevööndis tuleb tööde teostajal eelnevalt taotleda väikesemahuliste tööde luba. Pinnasetööde tingimused otsustatakse mälestisepõhiselt. Loataotlusele lisada joonis planeeritavatest töödest mälestise alal ning kaitsevööndis. Loa saamise tingimused mälestistel ja nende kaitsevööndis tehtavatele kaevetöödele:
1) kui kaevetööd toimuvad tee kuhjatud muldkehandis, siis kaevetööde arheoloogilise jälgimise vajadus puudub, luba väljastatakse tingimusega esitada täpne tööde ajakava mälestisel ja kaitsevööndis, et tagada Muinsuskaitseameti maakonnainspektorile võimalus kaevetööde inspekteerimiseks.
2) kui kaevetööd toimuvad tee kehandi kõrval, on loa saamise eeldus arheoloogilise jälgimise tagamine, st väikesemahuliste tööde luba väljastatakse pärast arheoloogilise uuringu loa väljastamist. Uuringud toimuvad töö tellija kulul (MuKS § 35 lg 7, 40 lg 5).

Pinnasetööde teostamisel ehitismälestiste kaitsevööndites on vajalik arvestada võimalike majandustegevusest tulenevate leidude või ehituste jäänuste ilmnemisega maapinnas (müüritise jäänused, sillutatud tee vms). Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Märkused kõrvaldati 04.03.2015.
Harjumaa nõunik, Ly Renter