Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36296 01.11.2019 projekti
kooskõlastus
Maardu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp
Põhiprojekt
Tänavavalgustus
Projekti nr 19-497
Versioon 01
24.10.2018
Projekteerija: Peeter Turnau
Tellija: Maardu Linnavalitsus

4.5 Muinsuskaitse (lk 17)
1. Maardu linnas Kroodi tänav L4 kinnistul paikneb arheoloogiamälestis Kultusekivi reg nr 18585, mille ümber on 50 m raadiuses mälestise kaitsevöönd.
2. Kui tänavavalgustuse renoveerimisprojekti raames paigaldatakse tänavavalgustus postid ning maakaabel endisesse asukohta ning see jääb olemasoleva teetammi alale, siis ei ole arheoloo-giline uuring vajalik. Samuti ei ole arheoloogiline uu ring vajalik kui maakaabel paigaldatakse kinnisel meetodil.
3. Tööde käigus tuleb tagada kultusekivi säilimine praeguses asukohas ning juurdepääs mälesti-sele. Samuti tuleb tagada heakord mälestise ümbruses.
4. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka sellest väljaspool.
5. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
6. Enne tööde algust palume teavitada Harjumaa arheoloogianõunikku tööde toimumiseajast
Mälestise asukoht koos kaitsevööndiga tuleb märkida projekti asendiplaanile. Projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga

Mälestis projektijoonistel lk E225 ja E425

WD-s: 1.1-7/1825-3
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
29329 27.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2016. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Jõelähtme ja Rae valdades (Jõelähtme ja Jüri kihelkonnad) Harjumaal 2016. aasta juulis ja augustis. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn. Tellija: Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27962 26.07.2016 uuringu tegevuskava Harjumaal Jõelähtme ja Saha valdades teostatava arheoloogilise järelevalve tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
25524 06.08.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Töö nr HT0168 „ESTWIN008 ELA094 Jüri-Maardu lõigu Harjumaal Rae ja Jõelähtme valdades ning Maardu linnas mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt“. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork