Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36857 28.01.2020 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2019. Arheoloogilise uuringu aruanne. Kõmmaste asulakohal Lääne-Harju vallas. Kultuurimälestiste registri nr 18619. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Telija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35534 15.07.2019 projekti
kooskõlastus
TOOME
Kõmmaste küla, Lääne- Harju vald, Harju maakond
REOVEEPUHASTI
PÕHIPROJEKT
Koostaja: Siim Plakk
Töö nr 16-2018
Ahja 2019
Tellija: Pille Joala

Seletuskirjas pt 2 (lk 4) Muinsuskaitselised piirangud ja nõuded:
2.1. Toome kinnistul paikneb riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Asulakoht
reg-nr 18619.
2.2. Biopuhasti ja imbväljaku rajamisega kaasnevatel pinnasetöödel tuleb tagada
arheoloogiline uurimine (meetodiks arheoloogiline jälgimine, vajadusel
arheoloogilised väljakaevamised). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid
vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-
70).
2.3. Ennepinnasetööde alustamist mälestise alal peab tööde teostaja taotlema
Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 52 lg 3;
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load -Tööde tegemise loa taotluse
vorm). Tööde tegemise luba väljastatakse reeglina pärast arheoloogiliste
uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.
2.4. Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on eraisikul
võimalik Muinsuskaitseametist taotleda hüvitist arheoloogiliste jälgimistööde
maksumuse kompenseerimiseks kuni 1000 eurot täies ulatuses või pool tööde
maksumusest kuni 1500 eurot. Juriidilisel isikul on võimalik taotleda hüvitist
uuringutele kulunud maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui
1500 eurot. Selleks tuleb pärast uuringute teostamist Kultuurimälestiste
riiklikus registris (https://register.muinas.ee/public.php) esitada kodanikule
mõeldud halduskeskkonnas nõuetekohane taotlus.
2.5. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise
kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka mälestise kaitsevööndis ning
väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest
tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu
leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

WD-s nr 5.1-17.6/1205-3 (15.07.2019)
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
35503 09.07.2019 uuringu tegevuskava Ants Kraut 2019. Arheoloogilise uuringu kava Lääne-Harju vallas Kõmmaste asulakohal 2019. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio