Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32526 07.05.2018 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheloloogilise uuringu tegevuskava Perila – Jäneda maantee rekonstrueerimisel Perila ja Rooküla asulakohtadel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 26.04.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31253 01.11.2017 projekti
kooskõlastus
Ringtee nr 11125 Perila-Jäneda km 0,0 - 5,7 (Perila - Kiviloo) lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
28432 17.10.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava asulakohal nr 18667 Harju maakonnas Raasiku vallas Perila külas. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 12.10 .2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27592 06.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Raasiku-Pikavere 10kVF automatiseerimine Perila küla, Kiviloo küla, Rätla küla Raasiku alev Kose ja Raasiku vald Harjumaa. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
27544 30.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
IP2325 Raasiku-Pikavere 10 kV fiidri automatiseerimine Perila küla Kiviloo küla Rätla küla Raasiku alevik Raasiku vald Kose vald Harjumaa.
Alus: arh komisjoni otsusega on arvestatud
1.1 Asulakoha ja selle kaitsevööndi alal tuleb kaevetöödel tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine. Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5).
1.2 Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).

1.3 Mälestisel ja selle kaitsevööndis tuleb ehitustööde teostajal eelnevalt Muinsuskaitseametist taotleda väikesemahuliste tööde luba.

1.4 Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
14268 06.09.2010 kooskõlastus Harjumaal Raasiku vallas Perila külas oleva Tasuja 10/0,4 kV alajaama piirkonna rekonstrueerimise projekt on kooskõlastatud vastavalt esitatud joonistele. Trassid läbivad osaliselt asulakohta. Mälestisel ja selle kaitsevööndis rakendada arheoloogilist järelevalvet. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru