Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39382 30.12.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Vaskjala külas (Harju maakond, Rae vald) Käraja kinnistul (asulakoht 18889 ja selle kaitsevöönd) 2021. aastal teostatavate arheoloogiliste eeluuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn, 2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37440 22.04.2020 detailplaneering Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla JÕEÄÄRSE KINNISTU DETAILPLANEERING, koostaja Optimal Projekt OÜ , töö nr 367.
Detailplaneeringus on arvesse võetud MKA väljastatud muinsuskaitse eritingimusi ning seda on täiendatud vastavalt arheoloogiamälestistega seotud projektide ja taotluste läbivaatamise koosoleku protokollis 201 (03.03.2020) nõutuga. Planeering WDs kiri nr 1.1-7/3142-6.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
36872 02.02.2020 projekti
kooskõlastus
ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT
Rae vald, Vaskjala küla, Sillavahe tee 2
EELPROJEKT
TÖÖ NR 0 6 1 9
22. mai 2019
PROJEKTEERIJA: arh TIINA SOANS
Tellija: M. ja K. Plaamus

Seletuskirjas lk 7-8 p. 5 Arheoloogiapärandi kaitse
Kuna kinnistul paikneb arheoloogiamälestise Asulakoht reg-nr 18889 kaitsevöönd,
tuleb tagada arheoloogiapärandi kaitse.
5.1 Tööde ala vahetus läheduses on 2008. aastal kergliiklustee ehitamise käigus
leitud arheoloogiline kultuurkiht (G. Vedru „Aruanne arheoloogilistest uuringutest Vaskja asulakohal 2008. aastal“), mis viitab viikingiaegsele asustusele
Vaskjala külas.
5.2 Selleks, et kindlaks teha, kas Sillavahe tee 2 kinnistul on säilinud arheoloogiline
kultuurkiht, tuleb tellida arheoloogiline eeluuring maakütte ja sellega
seonduvate trasside alal.
5.3 Eeluuringu tulemuste alusel saab hinnata edasiste uuringute vajadust, mahtu,
metoodikat ja maksumust ning seda, kas mõni hoone oleks mõistlik mujale paigutada.
5.4 Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja
(MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70).
5.5 Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on eraisikul võimalik
Muinsuskaitseametist taotleda hüvitist arheoloogiliste jälgimistööde maksumuse
kompenseerimiseks kuni 1000 eurot täies ulatuses või pool tööde maksumusest
kuni 1500 eurot. Juriidilisel isikul on võimalik taotleda hüvitist uuringutele
kulunud maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.
Selleks tuleb pärast uuringute teostamist Kultuurimälestiste riiklikus registris
(https://register.muinas.ee/public.php) esitada kodanikule mõeldud halduskeskkonnas
nõuetekohane taotlus.
5.6 Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool
mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§
31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning
teatama sellest Muinsuskaitseametile.

WD-s 04.06.2019 nr 5.1-17.6/401
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
36198 20.10.2019 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2019. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Vaskjala asulakohal (18889; Vaskjala küla, Rae vald/Jüri kihelkond, Harjumaa) 2019. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35372 21.06.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava asulakohal 18889 (Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla) 2019. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. 11.06.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34847 10.04.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava asulakohal 18889 (Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla) 2019. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. 06.04.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34802 04.04.2019 projekti
kooskõlastus
Väikeelamu rekonstrueerimine
Veskimäe tee 2, Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond
Eelprojekt
Töö nr E04-2018
Projektijuht: Lauri Liiva
Arhitekt: Radu Rander
Tellija: Evelin Hio
Märts 2019

Seletuskirjas lk 7 muinsuskaitse peatükk 1.2.2.7:
1. Veskimäe tee 2 kinnistu asub riikliku kaitse all oleva arheoloogiamälestise Asulakoht reg-nr 18889 alal. Sellest tulenevalt kehtivad kaeve- ja mullatöödel järgmised muinsuskaitseseadusest tulenevad tingimused ja kitsendused:
2. Kaevetöödel mälestise alal tuleb tagada arheoloogiline uurimine (meetod: jälgimine, vajadusel väljakaevamised). Arheoloogilised uuringud toimuvad tellija kulul (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
3. Soovitame arheoloogilise uuringu mälestise alal jagada etappideks: esmalt läbi viia arheoloogiline eeluuring ning sellele järgnevalt vajadusel väljakaevamised. Eeluuringute eesmärk on välja selgitada, kas kaevetöödega hõlmataval alal esineb arheoloogilist kultuurkihti või ei ning selle alusel saab hinnata edasiste uuringute vajadust, mahtu, metoodikat ja maksumust.
4. Muinsuskaitseamet toetab võimalusel arheoloogiamälestisel või selle kaitsevööndis omanikke arheoloogiliste uuringute tellimisel. Toetuse taotlemiseks vajaliku info saamiseks külastada Muinsuskaitseameti kodulehte või võtta ühendust Harjumaa nõunikuga. Kui uuringud toimuvad pärast 1. maid 2019, mil jõustub uus muinsuskaitseseadus, on võimalik uuringute teostamiseks taotleda toetust maksimaalselt 1500 euro ulatuses. Täpsemat infot toetuse kohta saab Muinsuskaitseamet anda maikuus.
5. Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). Väikesemahuliste tööde luba väljastatakse pärast arheoloogiliste uuringute loa kinnitamist. Kui tööd toimuvad pärast uue Muinsuskaitseseaduse jõustumist 1. mail, on tööde alustamise loa taotlemine muutunud. Täpsemat infot muutuste kohta saab Muinsuskaitseamet anda maikuus.
6. Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka sellest väljaspool. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§-d 30–33, § 44`3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. Lisada info mälestise kohta ka tiitellehele ja asendiplaanile.

WD-s kiri nr 5.1-17.6/141
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
7913 10.10.2007 projekti
kooskõlastus
Jüri - Aruküla mnt (11303) km 0,1-5,01 (Jüri - Pajupea). Reaalprojekt OÜ. Töö nr P 61 -06. Maantee remondi tehniline projekt. Juh. M. Reier, ins. T. Pajumägi. Tallinn, juuli 2007.

Mälestiste piirid ja kaitsevööndid on plaanidele kantud, seletuskirjas on muinsuskaitset käsitlev peatükk.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas