Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38593 30.09.2020 projekti
kooskõlastus
Eelprojekt
63,36 kW päikeseelektrijaam 50 kW
liitumisega
Objekt: Päikeseelektrijaam
Aadress: Veski tee 81, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond
Töö nr PV202304
Projekteerija: P. Kant
Tellija: Z500 Finest OÜ
Tallinn 2020

Lk 19 p 11 Muinsuskaitse:
Vastavalt Muinsuskaitseameti poolt saadetud kirjale 23.08.2020 nr 5.1-17.6/801-1 on vajalik lahtikaevatud kaablitrasside ülevaatamiseks kohale kutsuda Muinsuskaitseameti arheoloog selleks aegsasti kokku leppides.

WD-s 30.09.2020 nr 5.1-17.6/971
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
38268 13.08.2020 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2020. Arheoloogilise uuringu aruanne Saue valla Alliku küla asulakohal Veski teel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Tellija: maaomanikud. Laekunud 21.07.2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37755 27.05.2020 KOV ehitusluba Üksikelamu ja abihoone projekt. Töö nr 20268
EHR kood 121330904, 121330899
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
37470 24.04.2020 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu kava Saue Alliku asulakohal nr 18938 Veski tee 81 kinnistul 2020.a. Muinasprojekt OÜ. 23.04.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29744 21.04.2017 tööprojekti
kooskõlastus
Põlde II kinnistu eramu liitumine elektrivõrguga (LP3757) Saue vald, Harjumaa Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
27050 02.04.2016 uuringute aruanne Lavi, Ain, Toome, Tarvi. 2011. Arheoloogilistest eeluuringutest Alliku külas katastriüksusel 72701:002:0065, Harku vallas, Harjumaal asulakoht reg. nr. 18938 kaitsevööndis. 16.11. 2011. Tellija omanik. Muinasprojekt OÜ. Tallinn.
Tööde alus: MKA kiri omanikule 03.08.2011 nr 1.1-7/2798
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
21607 22.11.2013 uuringu tegevuskava Solnask, Helle-Silvia.Arheoloogilise uuringu tegevuskava asulakohal nr 18938 Harjumaal Saue vallas Alliku külas Veski tee 83. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 22.11.2013. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20924 projekti
kooskõlastus
Saue valla Alliku küla Veski tee 83A üksikelamu, sauna ja garaaži püstitamise eelprojekt. Töö nr E34-13. Koostaja Praktiliste lahenduste OÜ. Trt 2013. Tellija Edvin Soosalu.
Kooskõlastan U. Kadakse nõusolekul.
Vaadanud läbi Saue valla Alliku küla Veski tee 83A üksikelamu, sauna ja garaaži püstitamise eelprojekti, annab Muinsuskaitseamet kooskõlastuse järgmistel tingimustel :

Enne ehitustööde algust tuleb krundile juurdepääsu tee ulatuses läbi viia arheoloogilised uuringud.

Kinnistul toimuvatel kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 30-33, 41) on leidja kohustatud kaevetööd peatama, leiu jätma leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Mälestise (asulakoht, reg nr 18938) alal ehitamiseks, teede, kraavide ja trasside rajamiseks tuleb taotleda Muinsuskaitseameti kirjalik luba. Loataotluse vorm on kättesaadav Muinsuskaitseameti kodulehel www.muinas.ee - TEENUSED - BLANKETID JA VORMID (Luba kinnismälestisel selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks.doc). Taotluse võib esitada elektrooniliselt. Palume taotlus esitada hiljemalt 5 päeva enne kaeve- ja ehitustööde algust.

Muinsuskaitseameti kooskõlastuse nr :
18625 21.08.2012 projekti
kooskõlastus
Abihoone ehitusprojekt. Halinga, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond. Eelprojekt. Vastutav spetsialist Heli Ernesaks (FE Arhitektid OÜ, töö 021/12). Juuni 2012. Tellija Kunnar Halling.

Lähtudes Muinsuskaitseameti kirjas TTV PROJEKT & EHITUS OÜ-le 22.09.2004 nr 459 toodud andmetest kooskõlastan abihoone ehitusprojekti järgmistel tingimustel:
1) Kaevetöödeks taotletakse Muinsuskaitseametilt vastav luba;
2) Kaevetööde täpsest ajakavast teavitatakse Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogiamälestiste vaneminspektorit ning tagatakse kaevetööde üle vaatamise võimalus.

Ehitustöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 30-33, 41) on leidja kohustatud kaevetööd peatama, leiu jätma leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
18562 06.08.2012 detailplaneering Puusepa kinnistu ning lähiala, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa. Detailplaneering. Töö nr D1-12. Koostas Dmitri Intal, Mihkel Leinsaar (Praktiliste Lahenduste OÜ). Tartu 07. juuni 2012.

Detailplaneeringu eeltingimustes nõutud arheoloogilised uuringud kinnistul läbi viidud, aruanne DP köite osa (Arheoloogilistest eeluuringutest Alliku külas katastriüksusel 72701:002:0065, Harku vallas, Harjumaal asulakoht reg nr 18938 kaitsevööndis 16.11.2011. Koostaja Ain Lavi, Tarvi Toome (Muinasprojekt OÜ). Tallinn 2011.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas