Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37581 07.05.2020 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2019. Arheoloogilised uuringud Harjumaal Saue vallas Laagri aleviku ühisveevärgi rekonstrueerimisel 2015.a. Asulakoht, kultuurimälestiste riikliku registri nr 18964. Aruanne. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Tellija: Kaeveabi OÜ
(Esitatud 08.06.2019)
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36499 28.11.2019 projekti
kooskõlastus
Topi-Pääsküla 20kV ühendus.
Saue osa.
Jälgimäe küla Saku vald, Laagri alevik Saue vald
Tööprojekt
Töö nr 1980 IP 3628
Vastutav spetsialist: T. Pomerants, I. Galkin
Tellija: Elektrilevi OÜ

Lk 8 Muinsuskaitse pt 3.3
Vastavalt Muinsuskaitsaeameti projekteerimistingimustele 12.04,2019 5.1-17.9/992-1 ja
Arheoloogiamälestistegaseotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku
protokollile nr 172 03.04.2019 ei ole kinisel meetodil kaabli paigaldamise korral arheoloogiline
uuring antud alal vajalik.
1.1 Topi-Pääsküla 20kV kaabelliinide projekti alal paikneb Saue vallas Laagri alevikus arheoloogiamälestis Asulakoht reg-nr 18964 ja Saku vallas Jälgimäe külas kultusekivi reg-nr 18912.
1.2 Asulakoha reg-nr 18964 alal paigaldatakse kaabelliin kinnisel meetodil ning seega ei ole arheoloogiline uuring antud alal vajalik.
1.3 Kultusekivi reg-nr 18912 ei paikne oma algsel asukohal vaid on sinna tõstetud ringtee ehitamise käigus, millele eelnesid arheoloogilised uuringud 2010. aastal. Seetõttu ei ole kivi algse kasutamisega seotud kultuurkiht antud alal säilinud ning arheoloogiline uuring ei ole vajalik. Kivi liigutamine praegusest asukohast on keelatud. Kaabelliin projekteerida kivist mõistlikule kaugusele, et kaevetööde käigus ei kahjustataks kivi pinda.
1.4 Enne tööde algust Laagri alevikus mälestise Asulakoht alal peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm) ning teavitada maakonna arheoloogianõunikku tööde toimumise täpsest ajast, et vajadusel oleks võimalik tulla kaevetöid jälgima. Tööde tegemisel mälestise Kultusekivi kaitsevööndis pole tööde tegemise loa taotlemine ega teatise esitamine muinsuskaitseseaduse kohaselt vajalik, kui projekt on eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
1.5 Kaevetöödel tuleb mõlema mälestise läheduses arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka sellest väljaspool. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

WD-s 28.11.19 nr 5.1-17.9/992-7
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
35465 03.07.2019 projekti
kooskõlastus
Topi-Pääsküla 20kV ühendus.
Tallinna osa.
Nõmme LO Tallinn
Töö nr 1980, IP 3628
Projekteerija: Ilja Galkin
Projektijuht: Tõnu Pomerants
Tallinn juuli 2019
Tellija: Elektrilevi OÜ

Seletuskirjas lk 8 p 3.3 "Muinsuskaitse":
1. Topi-Pääsküla 20kV kaabelliinide projekti alal paikneb Saue vallas Laagri alevikus
arheoloogiamälestis Asulakoht reg-nr 18964
2. Asulakoha reg-nr 18964 alal paigaldatakse kaabelliin kinnisel meetodil ning seega ei ole
arheoloogiline uuring antud alal vajalik.
3. Enne tööde teostamise algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise
loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse
vorm).
4. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool neid. Muinsuskaitseseadusest
tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama
sellest Muinsuskaitseametile.
Vastavalt Muinsuskaitsaeameti projekteerimistingimustele 12.04.2019 5.1-17.9/992-1 ja
Arheoloogiamälestistegaseotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku
protokollile nr 172 03.04.2019 ei ole kinnisel meetodil kaabli paigaldamise korral arheoloogiline
uuring antud alal vajalik.
Arheoloogiamälestis asulakoht reg-nr 18964 vaata lisatud maaameti plaanilt (Lisa 4).
Tallinna linnplaneerimisametit informeerida eraldi puurimistöödest Pääsküla jõe piirkonnas.

WD-s kiri nr 5.1-17.9/992-3 (03.07.2019)
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
34533 19.02.2019 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2019. Arheoloogilised uuringud Harjumaal Saue vallas Laagri alevikus Veskitammi liiklussõlme ehitusel. Kultuurimälestiste riikliku registri nr 18964. Aruanne. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Tellija: Nordecon AS
(Täiendatud aruanne laekus 11.11.2019)
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32436 24.04.2018 uuringu tegevuskava Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Laagri asulakohal nr 18964 Veskitammi liiklussõlme ehitusel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 20.04.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32405 24.04.2018 projekti
kooskõlastus
Mnt nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 13,0-16,4 Vana-Pääsküla – Topi teelõik Koostaja Reaalprojekt OÜ. Veskitammi ristmik km 13,0-13,5, Uuekõrtsi jalg- jalgrattatee ehitusprojekt AS Nordecon.

Alus: arheoloogiakomisjoni protokoll nr 143.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
26926 17.03.2016 projekti
kooskõlastus
Mnt nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 13,0-16,4 Vana-Pääsküla – Topi teelõik Veskitammi ristmik km 13,0-13,5 (nr 76 10.02.16) Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
26251 30.11.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava Laagri asulakohal. Muinasprojekt OÜ. 27.11.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26250 30.11.2015 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Saue vald, Laagri. Mälestis: asulakoht reg-nr 18964.
Laagri asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni täiendavad tööd. Tööprojekt. Töö nr 15240-0088. Projektijuht Loit Munter. Sweco projekt AS. 2015.
Kooskõlastan vastavalt Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 69 (16.11.2015) otsusele: Kaevetöödel tuleb asulakoha (reg-nr 18964) alal ning kaitsevööndis tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5).
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
18756 04.09.2012 uuringute aruanne Treuman, K 2012 Aruanne arheoloogiliste eeluuringute ja arheoloogilise järelevalve teostamise kohta Harjumaal Saue vallas (Keila kihelkonnas) Laagri alevikus arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 18964) Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut