Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35665 01.08.2019 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Vanamõisa asulakoha 18976 kaitsevööndis. Arheoloogiakeskus MTÜ. 22.07.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34862 11.04.2019 uuringu tegevuskava Kaldre, Helena. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Saue vallas Vanamõisa külas Rõika 16 kinnistul. Mälestis: asulakoht reg-nr 18976. Muinsuskaitseamet. Tallinn, 2019. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34571 27.02.2019 projekti
kooskõlastus
Üksikelamu ehitusprojekt Rõika tn 16 Vanamõisa küla Saue vald Harju maakond
Eelprojekt
Arhitektuur-ehituslik osa
Töö nr 201968
Projekteeris: regina Sullakatko
Kohila 01.02.2019
Tellija: omanik

Projekti seletuskirjas Muinsuskaitse peatükk 1.13 (lk 11)
Ehitatav hoone asub kinnismälestise asulakoht (reg.nr. 18976).
Kinnistule projekteeritakse uus ühepereelamu, mis jääb Rõika tänava poolsest piirist 4 m
kaugusele. Ehitamise käigus on planeeritud rajada hoonest lõunasuunas maakütte
väliskontuur. Projekteeritav elamu liidetakse elektri, ühisvee- ja kanalisatsiooniga.
Antud kinnistul on teostatud arheoloogiliste eeluuringud.
Muinsuskaitse seisukoht on järgmine:
Arheoloogiliste eeluuringute käigus tuli küll nimetatud alalt välja üksikuid arheoloogilisi
leide (käsitsi valmistatud keraamika kild, Rootsi öör jmt), kuid selget ja kompaktset
arheoloogilist kultuurkihti šurfide põhjal ei tuvastatud. Seega ei ole vajalik ehituse alal
teostada arheoloogilisi kaevamisi. Küll aga ei ole välistatud see, et ehitusalalt võib veel
esemeid või konstruktsioonide jäänuseid välja tulla. Seega soovitame kaevetöödel siiski
tellida arheoloogilise järelevalve (ehk et arheoloog on juures kui toimuvad pinnasetööd, et
kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel oleks võimalik need dokumenteerida). Enne
ehitustööde algust esitada Muinsuskaitseametile väikesemahuliste tööde loataotlus (vormi
leiate siit https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load) ning eelnevalt arheoloogiga tööde osas
kokku leppida. Soovitame pöörduda sama firma poole, kes eeluuringuid tegi.
Eeluuringu tulemuse kohaselt ja Muinsuskaitseameti seisukoha järgselt tuleb:
• Enne ehitustööde algust tuleb esitada Muinsuskaitseametile väikesemahuliste tööde
loataotlus
• ehitusega seotud kaevetöödel tagada arheoloogiline järelevalve
(saadetud e-postiga projekteerijale 17.10.2018)

EHR-is (kooskõlastus nr 1786657) kooskõlastatud märkustega:
Täiendada seletuskirja punkti 1.13 järgmise punktiga:
Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§-d 30-33, 44`3) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Kui tööd toimuvad pärast uue Muinsuskaitseseaduse jõustumist 1. mail, siis võtta ühendust Muinsuskaitseametiga, et välja selgitada, milliseid dokumente on vaja vormistada.

WD-s: 5.1-17.6/123 27.02.2019
Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
34190 17.12.2018 projekti
kooskõlastus
Rõika tn 2 elamu renoveerimine ja laiendamine
Eelprojekt
Harju maakond, Saue vald, Rõika tn 2
Arheoloogiamälestis Asulakoht reg-nr 18976
Töö nr E-18-11
Objekti tellija: Jaanus Nappus
Koostas: Eduard Onufreitšuk
Kontrollis: Kaspar Kissa, ehitusinsener
Tallinn, november 2018

Kooskõlastatud märkustega:
1. Märkida ka ehitusprojekti asendiplaanile, et kinnistul asub arheoloogiamälestis Asulakoht reg-nr 18976
2. Muuta seletuskirja Muinsuskaitse punkti (1.4) esimest lõiku järgnevalt: Rõika tn 2, Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond, elamu renoveerimistööd toimuvad
arheoloogiamälestise Asulakoht reg-nr 18976 alal. Hoone laiendus on planeeritud olemasoleva vundamendi vare piires ning seal ei ole arheoloogilisi uuringuid tarvis. 1.3 Ehitusega kaasnevatel kaevetöödel (nt elektri- ja kanalisatsioonitrassid) väljaspool olemasoleva vundamendi mahtu ja selle vahetut ümbrust peab omanik tagama arheoloogiliste uuringute läbiviimise. Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36). Kuna Muinsuskaitseamet toetab vanade talude omanikke arheoloogiliste uuringute tellimisel vee-, kanalisatsiooni jm vajalike trasside rajamisel arheoloogiamälestisel või selle kaitsevööndis ning planeeritavate tööde maht väljaspool vana vundamenti on väike, siis vastavalt kokkuleppele Muinsuskaitseametiga teostab toetuse korras uuringut trasside kaevamisel Muinsuskaitseamet. Enne tööde algust teavitada Harjumaa vaneminspektorit aegsasti, et oleks võimalik tööde teostamise kokku leppida.
3. Seletuskirja Muinsuskaitse peatüki teine lõik jätta muutmata.
Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
33632 08.10.2018 uuringu tegevuskava Randoja, Keiti, Bernotas, Rivo. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 18976), Rõika tn 16, Vanamõisa küla, Saue vald. Arheox OÜ. Tallinn, 2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32862 18.06.2018 projekti
kooskõlastus
Suurevälja tee 37 abihoone eelprojekt. Kooskõlastatud märkustega: 1. Ehitamiseks, teede, kraavide ja trasside rajamiseks, muudeks mulla- ja kaevetöödeks ning maaparandustöödeks tuleb ka taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
2. Kuigi abihoone ehitus toimub alal kus on teostatud arheoloogilised eeluuringud, tuleb kaevetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 443) on leiu või arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teavitama sellest Muinsuskaitseametit.
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
32854 18.06.2018 uuringute aruanne Kosubenko, Sanna; Randoja, Keiti. 2018. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 18976) kaitsevööndis Harjumaal Saue vallas Vanamõisa külas Suurevälja tee 37 kinnistul 30.05.2018. Arheox OÜ. Tallinn. Tellija: maaomanik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32712 30.05.2018 uuringu tegevuskava Randoja, Keiti; Kosubenko, Sanna; Bernotas, Rivo. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 18976). Suurevälja tee 37, Vanamõisa küla, Saue vald. Arheox OÜ. Tallinn, 2018. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30352 03.07.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Saue vald, Vanamõisa küla, Vabaõhukeskuse 11 üksikelamu eelprojekt. Asulakoha reg-nr 18976 kaitsevöönd. Koostaja EKO Majad OÜ. Tellija Ragne Viidu.
Kooskõlastan Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku 21.06.2017 protokollile nr 122. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
25558 12.08.2015 projekti
kooskõlastus
Harju maakonnas Saue vallas Vanamõisa külas Suurevälja tee 47A rajatava eramu ehitusprojekt Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi