Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39587 26.01.2021 projekti
kooskõlastus
Piirdeaia ehitamine Paldiski raudteejaamas, Töö nr 02-2021
WD 5.1-17.6/165
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
37879 15.06.2020 projekti
kooskõlastus
Paldiski jaama teeäärse ooteplatvormi rekonstrueerimine teedevaheliseks. Töö nr S2003-1
Ehitisregistri kood 221338225
WD: 5.1-17.6/525
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
37080 04.03.2020 KOV ehitusluba Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski raudteejaama seadme- ja töökohakonteinerid. Projekti nr TA10015D, Tellija Eesti Raudtee
EHR kood 121326044
WD 5.1-17.6/124
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36113 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine. Põhiprojekt, töö nr 09-2019, AS Eesti Raudtee
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 5.1-17.6/703
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35904 11.09.2019 tööprojekti
kooskõlastus
AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski – Klooga jaamavahe fiiberoptiline õhuliin. TÖÖPROJEKT. Pojekteerija AS Connecto Eesti.
Muinsuskaitseamet kooskõlastab projekti tingimustega:
1. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
2. MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitusprojekt on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
WD 5.1-17.9/190-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35853 03.09.2019 projekti
kooskõlastus
„Klooga-Paldiski 10kV õhuliini ehitus“ kaabeliini paigaldamine Paldiski linnas, kaabel paikneb osaliselt ehitismälestise Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) kaitsevööndis.
WD 5.1-17.9/190
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
34680 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
Raudteejaama liitumine elektrivõrguga ja sellega kaasnevad tööd, Paldiski, Lääne-Harju vald, Harjumaa.
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
WD 5.1-17.6/154-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
32121 08.03.2018 KMH Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. Kooskõlastatud märkusega Maili Roio nõusolekul. Märkused:
1. p 4.8.3.3. lk 111 termini „allveeuuringud“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogilised uuringud“
2. p 4.8.3.3. lk 112 termini „tuukriuuring“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogiline uuring“
3. p 4.8.3.3. lk 112 p 5 täpsustada vraki teisaldamist puudutavat tegevust: Kultuuriväärtusega vraki teisaldamine toimub allveearheoloogilise uuringu käigus (MuKS § 34 lg 3 ja 4, § 36).
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
24505 06.03.2015 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paldiski raudteejaama peahoone (21522), linnakalmistu (19), II maailmasõjas hukkunute ühishaua (20), bastionide (2760) ja Paldiski Nikolai kiriku (2758) kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23785 13.11.2014 detailplaneering Paldiski Peetri 5 a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneering. Paldiski raudteejaama peahoone, reg nr 21522 kaitsevöönd. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko. Tellija AS E-Profiil.
KKK 04.11.2014 nr 287
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23552 03.10.2014 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste paigaldamise juures teostatavate arheoloogiliste järelevalvetööde uuringuprogramm. MTÜ Arheoloogiakeskus. 30.09.2014 . Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
22368 08.04.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Paldiski linn, Harju maakond. Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised. Tööprojekt. Koostaja OÜ Eesti Veeprojekt. Tellija Paldiski Linnahoolduse OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15296 15.03.2011 detailplaneering Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, Peetri 17A, 17B, 17C, 17E, 17F, Pakri tänav 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksuste ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering. Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko. Tellija: Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 198. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
8912 12.03.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Paldiski, Peetri 5 asuva Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) fassaadide konserveerimise-restaureerimise-remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. OÜ T-Linnaprojekt 2005/2007. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
3029 09.06.2005 projekti
kooskõlastus
Paldiski jaamahoone restaureerimise põhiprojekt. Sisekujunduse osa. Tln, 2005. Koost: Inrestauraator Projekt OÜ. Tellija T. Kasemets.
Kooskõlastan, komisjon nr 53 05.04.2005.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa