Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2731 13.04.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Paldiski raudteejaama peahoone konserveerimiseks-restaureerimiseks. Tln, 2004. Koost: T-LINNAPROJEKT, arh. T. Linna. Töö nr 21-04. Tellija T. Kasemets. Komisjon nr 31, 11.05. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3029 09.06.2005 projekti
kooskõlastus
Paldiski jaamahoone restaureerimise põhiprojekt. Sisekujunduse osa. Tln, 2005. Koost: Inrestauraator Projekt OÜ. Tellija T. Kasemets.
Kooskõlastan, komisjon nr 53 05.04.2005.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
8912 12.03.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Paldiski, Peetri 5 asuva Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) fassaadide konserveerimise-restaureerimise-remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. OÜ T-Linnaprojekt 2005/2007. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
15296 15.03.2011 detailplaneering Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, Peetri 17A, 17B, 17C, 17E, 17F, Pakri tänav 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksuste ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering. Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko. Tellija: Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 198. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
22368 08.04.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Paldiski linn, Harju maakond. Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised. Tööprojekt. Koostaja OÜ Eesti Veeprojekt. Tellija Paldiski Linnahoolduse OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23552 03.10.2014 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste paigaldamise juures teostatavate arheoloogiliste järelevalvetööde uuringuprogramm. MTÜ Arheoloogiakeskus. 30.09.2014 . Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23785 13.11.2014 detailplaneering Paldiski Peetri 5 a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneering. Paldiski raudteejaama peahoone, reg nr 21522 kaitsevöönd. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko. Tellija AS E-Profiil.
KKK 04.11.2014 nr 287
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24505 06.03.2015 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paldiski raudteejaama peahoone (21522), linnakalmistu (19), II maailmasõjas hukkunute ühishaua (20), bastionide (2760) ja Paldiski Nikolai kiriku (2758) kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32121 08.03.2018 KMH Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. Kooskõlastatud märkusega Maili Roio nõusolekul. Märkused:
1. p 4.8.3.3. lk 111 termini „allveeuuringud“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogilised uuringud“
2. p 4.8.3.3. lk 112 termini „tuukriuuring“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogiline uuring“
3. p 4.8.3.3. lk 112 p 5 täpsustada vraki teisaldamist puudutavat tegevust: Kultuuriväärtusega vraki teisaldamine toimub allveearheoloogilise uuringu käigus (MuKS § 34 lg 3 ja 4, § 36).
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
34680 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
Raudteejaama liitumine elektrivõrguga ja sellega kaasnevad tööd, Paldiski, Lääne-Harju vald, Harjumaa.
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
WD 5.1-17.6/154-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel