Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39340 22.12.2020 uuringute aruanne Reppo, Monika; Toos, Guido. 2020. Tallinna mnt 13, Lihula bussiootepaviljoni kaevetööde arheoloogiline jälgimine. Aruanne. Agu EMS OÜ. Tallinn. Tellija: Bauest OÜ. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
39285 17.12.2020 uuringu tegevuskava Pärn, Anton. Uuringu tegevuskava arheoloogilise uuringu läbiviimiseks Lihula vanima asustuse muinsuskaitsealal (reg. 27014). Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. 2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38897 08.11.2020 uuringu tegevuskava Reppo, Monika; Toos, Guido. Tallinna mnt 13, Lihula bussiootepaviljoni kaevetööde arheoloogiline jälgimine. Uuringukava. Agu EMS OÜ. Tallinn, 2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37739 26.05.2020 projekti
kooskõlastus
50 kW päikeseelektrijaama põhiprojekt Tallinna mnt 12
Töö nr PV07052020
Tellija Lihula Tarbijate Ühistu
Teostaja Heiki Kodu, Tarmo Kadakas
Rae 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37684 20.05.2020 projekti
kooskõlastus
Lihula linn. L-Oja 10 kV fiider. Oja ja Edu 10/04 kV alajaamade vahelise 10 kV maakaabelliini ehitamine. Oja ja Edu alajaamade rekonstrueerimine.
Tööprojekt 421 LL 194-19
Teostaja Arvo Niiler
Haapsalu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36456 24.11.2019 uuringute aruanne Reppo, Monika; Toos, Guido. 2019. Arheoloogilised uuringud Lihula soojatorustiku rekonstrueerimistöödel lõikudel Talinna mnt 25 ja Jaama 1 ning Tallinna mnt 1a - Penijõe tee - Lasteaia tn - Aia tn - Pioneeri tn - Ristiku tn (2018). 27014 Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala. Aruanne. Argu EMS OÜ. Tellija: OÜ Lihula Soojus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36251 24.10.2019 projekti
kooskõlastus
Lihula esmatasandi tervisekeskuse põhiprojekt
Töö nr 31012019/PP
Tellija Lääneranna VV
Koostaja V.Orlov, Maria Gudkova jt
Tallinn 2019

1) kaeve ja pinnasetöödel nõutud arheoloogilised uuringud (meetod: jälgimine);
2) olemasoleva hoone resatuareerimis- ja ehitustöödel nõutud muinsuskaitseline järelevalve (vt lisatud haldusakt);
3) enne tööde algust taotleda tööde luba.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
36248 24.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Tallinna mnt 7 avatäidete tööjoonised.
Töö nr 1219
Tellija Koostaja Ants Rajando
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
36071 02.10.2019 projektieelne
kooskõlastus
Lihula, Oidrema, Tuudi ja Virtsu vee- ja kanalistatsioonitorustike projekteermistingimuste eelnõu
Koostaja Lääneranna VV

1. Projekti tiitellehel, seletuskirjas ja joonistel peab olema korrektne viide mälestistele, muinsuskaitsealale ja nende kaitsevöönditele (vt majandus- ja taristuministri määrused nr 97 § 7 lg 1 p 3).
2. Seletuskirjas esitada andmed muinsuskaitseseaduse, selle asjakohastele rakendusaktidele ja neist tulenevatele nõuete ja kitsenduste kohta (vt EhS § 14 lg 1 p 4).
3. Lisada ehitusprojekti koosseisu MuKS-st ja üldistest muinsuskaitselistest põhimõtetest lähtuvad nõuded – muinsuskaitse peatükk:
a) Mälestisel ja muinsuskaitsealal töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja terviklikkuse säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning tagatakse tegevuse ohutus mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilimisele.
b) Kinnismälestise kaitsevööndi eesmärk on tagada mälestise säilimine sobivas ja toetavas keskkonnas ning seda ümbritsevate mälestisega seotud kultuuriväärtuslike objektide ja elementide säilimine ja mälestise vaadeldavus ja mälestiselt avanevate algupäraste vaadete säilimine ning mälestist ümbritseva arheoloogilise kultuurkihi säilimine.
Muinsuskaitseala kaitsevööndi eesmärk on tagada selle säilimine sobivas ja toetavas keskkonnas, et vältida järske üleminekuid hoonestuse mastaapsuses ja tiheduses ning muinsuskaitseala vaadeldavus olulistest vaatepunktidest.
c) Mälestise, muinsuskaitseala ja nende kaitsevööndis ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, sh ajutise ehitise püstitamine või rajamine ning olemasoleva ehitise ümberehitamine, laiendamine, välisilme muutmine ja lammutamine kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga. Arheoloogiamälestise kaitsevööndis ka raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemised.
d) Mälestisel ja muinsuskaitsealal ehitades järgitakse ameti kooskõlastatud ehitusprojekti ja tööde tegemise loaga sätestatud tingimusi.
e) Mälestisel ja muinsuskaitsealal tuleb enne tööde algust taotleda Muinsuskaitseametilt kirjalik tööde luba. Kui mälestisel ja kaitsevööndis tehakse töid samaageselt esitatakse vajalikud andmed tööde tegemise loa taotluses.
f) Mälestisel ja muinsuskaitsealal ehitamiseks või arheoloogiamälestisel ja selle kaitsevööndis kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks olulise teabe väljaselgitamiseks tehakse vajaduse korral uuring. Uuringu vajaduse ja ulatuse määrab amet lähtuvalt kavandatud tööde iseloomust ning mahust kooskõlastuse andmisel või tööde tegemise loas. Uuringu kulu hüvitatakse tellijale peale nõuetekohase uuringuaraunde esitamist.
g) Kui või mistahes paigas töid tehes avastatakse rajatis, tarind, hooneosa, viimistluskiht, arheoloogiline kultuurkiht või muu leid või asjaolu, mida seni tehtud uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega projekteerimisel või tööde tegemise loa andmisel ei ole arvestatud, on tööde teostaja kohustatud säilitama leitu muutmata kujul ning teavitama sellest viivitamata ametit.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35707 09.08.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tallinna mnt 9 ajaloolise hoone peafassaadi välisuste restaureerimise tegevuskava
Töö nr
Tellija Lihula TÜ
Koostaja Ivari Maar
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent