Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40147 09.04.2021 kooskõlastus Olemasoleva mobiilsidemasti kõrvale paigaldatava reservelektrigeneraator mõõtudega 1,8*0,8*1,2m asukoha kooskõlastus.
Kooskõlastatud asukoht ver.3 lahendus.
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
39647 03.02.2021 trassi kooskõlastus Käesolevas projektis on lahendatud Kärdla linna, Männamaa küla ning Emmaste keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
33626 08.10.2018 muinsuskaitse
eritingimused
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSEDkonserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Mälestised: 27573; 27574; 27575. Eritingimuste koostaja Katrin Koit, OÜ Looge (töö nr 5- 18). Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
30073 31.05.2017 detailplaneering Muinsuskaitseamet kooskõlastab Kärdla linna, Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu (katastritunnus: 37101:003:0025). Töö nr. 16 – 21, koostaja DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo.
Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka mälestiste ja nende kaitsevööndi välisel alal. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-32, 44³) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile
Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21260 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Elektroonilise side võrgu rajatis Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
20852 30.03.2014 infostend Infotahvli paigaldamise asukohaskeem. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
2680 04.04.2005 kooskõlastus Vabaduse tänava nr.2 ja pikk tn. nr.2A Kinnistute detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas