Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35857 04.09.2019 projekti
kooskõlastus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine Habaja alevik, Kose vald Harju maakond. Koostajad Heigo Luik, Ranno Kivistik, Karl Kürsa.
Materjalid on ehitusregistris.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
34086 03.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Avariiolukorras katuse ja korstna restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne, koostaja Jüri Noška Nordpartner Grupp OÜ. Harjumaa nõunik, Ly Renter
29658 25.08.2017 projekti
kooskõlastus
Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja -veevärgi rekonstrueerimise II etapp. Tellija Kõue Varahaldus SA, koostaja SWECO Projekt AS.
Kaitsevööndis ja trassi alal kasvavaid elujõulisi puid mitte kahjustada.
Mälestisel ja selle kaitsevööndis tuleb ehitus- ja kaevetööde teostajal eelnevalt
Muinsuskaitseametist taotleda väikesemahuliste tööde luba (MuKS § 24;
http://muinas.ee/sinule/vormid - Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega.
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-32, 44-3) on leidja kohustatud tööd
katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile
Harjumaa nõunik, Ly Renter
6408 14.03.2007 projekti
kooskõlastus
Habaja mõisa viinavabriku linnasehoidla ja selle kohal olevate ruumide restaureerimise ja ümberehituse projekt. Harjumaa nõunik, Ly Renter
5211 31.08.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Habaja mõisa viinavabrik. Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks ja linnasehoidla kohaldamiseks eluruumideks. Tln, 2006. Koost. arh. Andri Ksenofontov. Tellija Julia-Maria Linna.
Kooskõlastan KKK protokoll nr 86.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa