Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37832 04.06.2020 infostend Mälestiste juurde turismiinfostendide paigaldamine.
WD 1.1-7/1347
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34426 30.01.2019 projekti
kooskõlastus
Mnt nr 11162 Riisipere-Nurme km 0,00-2,80 lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt.
Kooskõlastatud M. Kinksi ja I. Mäesalu nõusolekul
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
31605 15.12.2017 projekti
kooskõlastus
Saue vald Riisipere alevik Nissi tee 66. Nissi kirik, 1873. a., reg-nr 2904. Välisviimistluse põhiprojekt. Koostaja OÜ Vana Tallinn, arhitekt Elo Sova. Tellija EELK Nissi kogudus.
KKK 05.12.2017 nr 368, täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
31112 13.10.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Nissi vald, Riisipere alevik, Nissi tee 66. Nissi kirik, 1873.a., reg nr 2904. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhiprojekt. Koostaja AS G4S Eesti, D.Smoljannikov. Tellija EELK Nissi Maarja Kogudus.
Kooskõlastan M. Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26370 16.12.2015 tööprojekti
kooskõlastus
NISSI KIRIKU PIKSEKAITSE KORRASTAMINE. TÖÖPROJEKT. TELLIJA: EELK NISSI MAARJA KOGUDUS. Koostaja AS KH Energia-Konsult.
Kooskõlastan M. Kinksi ja P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20118 23.04.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
EELK NISSI KIRIK, reg nr 2904. Katuse hooldus-ja restaureerimistööde tegevuskava. Harju maakond, Nissi vald, Riisipere alevik Nissi tee 66. Koostaja RÄNDMEISTER OÜ, arh. Ain Pihl. Töö tellija: EELK Nissi kogudus.
Kooskõlastan M. Kinksi teadmisel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
18070 23.05.2012 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseamet vaatas läbi Teie poolt parandatud (Projekti läbivaatamine, 18.05.2012, nr 1.1-7/1091) projekti „Riisipere aleviku puurkaev-pumplad ja veetöötlus ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Köide 1“, asukohaga Riisipere alevik, Nissi vald, Harjumaa; tellija AS Terrat; projektijuht Ene Pundi. Muinsuskaitseamet kooskõlastab projekti.

Kuna tööde teostamise alal paikneb osaliselt arheoloogiamälestis (asulakoht, reg.nr 18600), ehitismälestis (Nissi kirik, reg.nr 2904) ja ajaloomälestis (Vabadussõja mälestussammas, reg.nr 27089) ning nende kaitsevööndid (50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates), kehtivad alal Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (MuKS §24 ja §25):
Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on mälestisel keelatud ehitamine; teede, trasside ja võrkude rajamine; mullatööd ja maaharimine; haljastus-, raie, kaeve- ja maaparandustööd.
Mälestise kaitsevööndis on Muinsuskaitseameti kirjaliku loata keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd.

Enne vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamist tuleb asulakohal läbi viia arheoloogilised eeluuringud. Veetorustiku ristumisel Riisipere-Nurme teega on tööde teostamisel (v.a hülsstorusse De90, L=16 m paigaldataval alal) vajalik arheoloogiline järelevalve.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
16198 10.08.2011 projekti
kooskõlastus
Riigi kõrvalmaantee nr 11162 Riisipere-Nurme (km 0,0-6,58) lõigu remondi ja ehituse tehniline projekt. Projekteerija: SKA IB OÜ, tellija: Maanteeameti Põhja Regioon. Kooskõlastatud S.Konsa ja A.Krauti nõusolekul.
Muinsuskaitseameti tingimused:
1. Enne tee- ja kaevetööde alustamist teostada asulakohal ja selle kaitsevööndis ning Nissi kirikuaia ümbruses arheoloogilised eeluuringud. Kui eeluuringute käigus ilmneb arheoloogilisi leide, siis kõik kaevetööd asulakoha kaitsevööndis ja Nissi kirikuaia ümbruses (valgustipostide taldmike kaevamine, pinnase koorimine jms) tuleb teostada arheoloogilise järelevalve all. Arheoloogiliste tööde teostajal peab olema Muinsuskaitseameti tegevusluba;
2. Katendite valikul ja planeerimisel arvestada nii Nissi Maarja kiriku kui Eesti historitsistliku-eklektilise arhitektuuri silmapaistva monumendi ja maantee äärde jääva Vabadussõja monumendi ümbrusega sobivaid materjale, mis sulanduvad ajaloolisse konteksti, võimalusel valida tüüplahenduste asemel erilahendus. Sama või sarnast lahendust kaaluda Nissi kalmistu juures;
3. Tänavavalgustite paigaldamisel võtta arvesse kirikut kui dominantselt väljavalgustatud üksikobjekti;
4. Projektikausta lisada seletuskirja eraldi muinsuskaitse peatükk, kus on välja toodud kõik projekteeritaval alal asuvad mälestised ning nende kaitsevööndid ja loetletud Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Joonistel tähistada mälestised ning nende kaitsevööndid.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
15185 22.02.2011 projektieelne
kooskõlastus
Harjumaa Nissi vald Riisipere alevik Nissi tee 64 elamu ja kõrvalhoone rekonsterueerimise eelprojekt. Projekteerija: Akos AB OÜ, arh A.Kotli. Tallinn 2011. Kooskõlasattud S.Konsa nõusolekul, arh eeluuringud ei ole vajalikud, tegu läbikaevatud alaga, rajatiste vundamendi sügavus ca 30 cm. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
1343 11.05.2004 kooskõlastus Nissi kirik. Kooriruumi akende restaureeritud vitraazide paigaldamine. Koost: OÜ Stenhus, arh. I. Kannelmäe. Tellija : EELK Nissi kogudus.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa