Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29431 07.03.2017 tööprojekti
kooskõlastus
Haabneeme alevik, Viimsi alevik, Viimsi vald. Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku võrgupiirkondade ühendtorustiku tööprojekt. Koostaja OÜ DEM Projekt. Tellija Adven Eesti AS.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27677 15.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi vald Viimsi alevik. Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 9A ja 11 detailplaneering koostamiseks. Mälestiste Viimsi mõisa peahoone, 19.-20.saj., reg-nr 2988, Viimsi mõisa park, 19.-20.saj., reg-nr 2989, Viimsi mõisa moonakatemaja 1, 19.-20.saj., reg-nr 2993, kaitsevööndis. Koostaja AS Restor, Kadi Särgava. Tellija KMK Stuudio OÜ.
Alus protokoll nr 327 31.05.2016 Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, planeerimisseadusele ja kultuuriministri 04.07.2015 määrusele nr 4 ning Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Silja Konsat kooskõlastama muinsuskaitse eritingimusi kui on sisse viidud järgmised parandused:
3.1 lisada kultuuriministri 04.07.2015 määruse nr 4 § 4 (1) 5) kohaselt skeem, millel märkida planeeritaval maa-alal paiknevad kinnismälestised, nende kaitsevööndid ja teised kultuuriväärtuslikud objektid ning visualiseerida eritingimustega seatud nõuded (erinevate kõrguspiirangutega alad, ehituskeelualad, vajalikud vaatesektorid ja vaatekoridorid jms);
3.2 täpsustada muinsuskaitse eritingimuste p 5.1: mälestiste kaitsevööndi alale piirdeid mitte kavandada. Kogu planeeringualal ei ole piirete keelamine vajalik.
Parandused sisse viidud 15.06.2016.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
21805 23.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Viimsi vald Viimsi alevik Mõisa tee 1 Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988, Viimsi mõisa pargi, reg nr 2989, Viimsi mõisa abihoone, reg nr 2995 ja Viimsi mõisa piirdemüüri, reg nr 2990 kaitsevöönd. Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi lähiümbruse kujundamise ja korrastamise I etapp. Viimsi mõisa peahoone pargipoolse fassaadi valgustus ja seenkahjustuse järelkonserveerimine. Tööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Helve Ilvese RKB, restaureerimistehnoloog Helve Ilves. Tellija EV Kaitseministeerium.
Vastavalt kooskõlastmaise komisjoni 17.12.2013. otsusele, protokoll nr 265
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
20010 08.04.2013 projekti
kooskõlastus
Viimsi vald Harju maakond. Viimsi mõisa peahoone lähiümbruse (kat tunnus:
89001:010:3316) kujundusprojekt. Põhiprojekt. Viimsi mõisa park, reg nr 2989, Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988, Viimsi mõisa piirdemüür, reg nr 2990. Koostaja Kati Niibo. Tellija Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum.
KKK protokoll 19.03.2013 nr 247. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19751 20.02.2013 tööde teostamise
aruanne
Harju mk., Viims vald, Mõisa tee 1, Viimsi mõisa peahoone 2007-2008 aasta ning 2012 aasta restaureerimis-remonttööde muinsuskaitseline aruanne. Tln 2012/2013. Koostaja Helve Ilves RKB. Tellija EV Kaitseministeerium.
Kooskõlastan M. Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19290 26.11.2012 detailplaneering Viimsi alevik, maaüksuste Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 kinnistute detailplaneering. Koostaja Linnaruumi OÜ, projektijuht Angela Kase. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan KK 30.10.2012 nr 238 otsuse alusel. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19177 09.11.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harjumaa, Viimsi, Mõisa tee 1 Eesti sõjamuuseumi-Kindral Laidoneri Muuseumi niiskus- ja seenkahjustuste konserveerimise tegevuskava. Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988. Tln 2012. Koostaja Helve Ilves RKB. Tellija EV Kaitseministeerium.
Kooskõlastan M. Kinksi, M. Silla, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19172 09.11.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks, Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988, Viimsi mõisapargi, reg nr 2989 ning Viimsi mõisa moonakatemajade, reg nr 2993 ja 2994 kaitsevöönd. Koostaja Liivi Künnapu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan 30.10.12. KKK nr 238 otsuse alusel. Parandus tehtud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19112 30.10.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Viimsi mõisa peahoone niiskus- ja seenkahjustuste eksperthinnang. Tegevuskava. Tln 2012. Koostaja Helve Ilves RKB. Tellija Kaitseministeerium.
Kooskõlastan M. Silla, M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
13758 04.06.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Viimsi mõis peahoone lähiümbruse (kinnistu 89001:010:3316) kujundusprojekti koostamiseks. Töö koostaja: OÜ Hüüp, Kati Niibo; tellija: Eesti Sõjamuuseum-Kindral laidoneri Muuseum. Kooskõlastatud KKK nr 173, märkused parandatud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork