Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38267 13.08.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Viimsi mõisa karjakastelli katuse taastamine ja katusekorruse väljaehitamine. Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35949 17.09.2019 KOV ehitusluba Elamu- ja ärihoone rekonstrueerimis- ja laiendusprojekt. Viimsi mõisa karjakastell, 19.-20. saj, töö nr 003/18, OÜ Majaprojekt Harjumaa nõunik, Heli Tomps
28654 22.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi vald Viimsi alevik Pargi tee 8. Muinsuskaitse eritingimused Viimsi mõisa
karjakastelli 19-20. saj., reg-nr 2992, ehitusprojekti koostamiseks. FIE Mari Nõmmemaa. Tellija OÜ Aamann.
Kooskõlastus KKK nr 336 otsuse alusel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22826 16.06.2014 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Harju mk., Viimsi vald, Viimsi alevik. Viimsi mõisa karjakastelli, reg nr 2992 kaitsevööndisse ajutise ehitise (kuuri) ehitamise taotlus ja eskiis Koostaja mälestise omanik Ene Lill.
Nõustuda kaitsevööndi alale autokuuri ehitamisegae piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks (Ehitusseadus § 15 lg 3). Nõustumine M. Kinksi, P. Norki nõusolekul
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
12317 30.09.2009 üldplaneering Viimsi aleviku keskosa üldplaneering. Koostaja OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo. Tellija Viimsi Vallavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 161, parandused tehtud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork