Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39445 06.01.2021 KOV ehitusluba Raudteelõigu projekteerimine soomusrong nr 7 „ Wabaduse“ eksponeerimiseks.
Töö nr 03-2020
WD 5.1-17.6/1279
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
27677 15.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi vald Viimsi alevik. Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 9A ja 11 detailplaneering koostamiseks. Mälestiste Viimsi mõisa peahoone, 19.-20.saj., reg-nr 2988, Viimsi mõisa park, 19.-20.saj., reg-nr 2989, Viimsi mõisa moonakatemaja 1, 19.-20.saj., reg-nr 2993, kaitsevööndis. Koostaja AS Restor, Kadi Särgava. Tellija KMK Stuudio OÜ.
Alus protokoll nr 327 31.05.2016 Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, planeerimisseadusele ja kultuuriministri 04.07.2015 määrusele nr 4 ning Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Silja Konsat kooskõlastama muinsuskaitse eritingimusi kui on sisse viidud järgmised parandused:
3.1 lisada kultuuriministri 04.07.2015 määruse nr 4 § 4 (1) 5) kohaselt skeem, millel märkida planeeritaval maa-alal paiknevad kinnismälestised, nende kaitsevööndid ja teised kultuuriväärtuslikud objektid ning visualiseerida eritingimustega seatud nõuded (erinevate kõrguspiirangutega alad, ehituskeelualad, vajalikud vaatesektorid ja vaatekoridorid jms);
3.2 täpsustada muinsuskaitse eritingimuste p 5.1: mälestiste kaitsevööndi alale piirdeid mitte kavandada. Kogu planeeringualal ei ole piirete keelamine vajalik.
Parandused sisse viidud 15.06.2016.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
19290 26.11.2012 detailplaneering Viimsi alevik, maaüksuste Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 kinnistute detailplaneering. Koostaja Linnaruumi OÜ, projektijuht Angela Kase. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan KK 30.10.2012 nr 238 otsuse alusel. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19172 09.11.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks, Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988, Viimsi mõisapargi, reg nr 2989 ning Viimsi mõisa moonakatemajade, reg nr 2993 ja 2994 kaitsevöönd. Koostaja Liivi Künnapu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan 30.10.12. KKK nr 238 otsuse alusel. Parandus tehtud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
12317 30.09.2009 üldplaneering Viimsi aleviku keskosa üldplaneering. Koostaja OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo. Tellija Viimsi Vallavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 161, parandused tehtud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork