Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37251 31.03.2020 projekti
kooskõlastus
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekteerimine põhiprojekti staadiumis Lääneranna vallas
Töö nr 2019-0092
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Teostaja Loit Munter, Svetlana Kivistik, Inna Romandi
Tallinn 2020

Muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis tuleb ehitustööde käigus tagada tegevuse ohutus ehitiste säilimisele. Penijõe projektialal tuleb kinnistute Penijõe tee 2 ja 4 piires tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine, kuna seal võib leiduda keskaegse linnaga seotud kultuurkihti. Sobivaks uuringumeetodiks on arheoloogiline jälgimine kaevetööde ajal. Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali ja ehitistega seotud struktuuride tuvastamine ja dokumenteerimine.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35106 16.05.2019 uuringu tegevuskava Reppo, Monika, Toos, Guido. Arheoloogiline järelevalve Lihula, tuufi, Parivere ja Kirbla tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödel. Uurimistööde programm. Agu EMS OÜ. Tallinn, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35074 13.05.2019 projekti
kooskõlastus
Kooli, Salme, Aidamäe, Tau, Sombi ja Võitööstuse alajaamade 0,4 kV rekonstrueerimine seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimisega.
Tööprojekt nr 395
Koostja Arvo Niiler
Haapsalu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33317 27.08.2018 projekti
kooskõlastus
Lääneranna valla tänavalgustus. Põhiprojekt
Lihula linn, Kirbla küla, Tuudi küla
Töö nr P575
Tellija Lääneranna Vallavalitsus
Koostaja Asko Kuusalu jt
Rae vald 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29073 20.01.2017 projektieelne
kooskõlastus
Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise ehitusprojekt. rekonstrueerimise põhiprojekt. Staadium eelprojekt, töö nr 431216. Läänemaa nõunik, Kalli Pets
24677 02.04.2015 projekti
kooskõlastus
Läänemaa, Lihula vald, Lihula linn, Lihula VS väljakanne. Põhiprojekt nr 9630.
Elektroonilise side võrgu rajatis.
Tellija Eesti Telekom AS
Projekteerija Heigo Lomp
Arheoloogia KKK protokoll nr 50, 30.03.2015
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
17133 13.01.2012 hooldustööd Hooldusraie kalmistutel. Mahavõetavad puud kooskõlastatakse Lihula valla keskkonnaspetsialistiga.
Lisatud skeem puude asukohtadega.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets