Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39077 27.11.2020 tööde teostamise
aruanne
Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali taastamine (mälestis nr 7234). Aruanne
Koostaja: Haspo Restauraator oÜ, Ivo Antonov
Tellija: SA Luke Mõis
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
38748 16.10.2020 projekti
kooskõlastus
Põllula, Luke küla;Nõo vald üksikelamu ehitusprojekt.
Koostaja: Imperial Projekt OÜ
Planeeritav elamu jääb mälestise Luke mõisa park (reg-nr 7234) kaitsevööndisse.
Märkus:1. Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
37108 11.03.2020 projekti
kooskõlastus
Est-Side 12_2 tööprojekt, seletuskiri ja joonised. CONX PM OÜ, projekt nr 1959. (WD 5.1-17.6/206 ja 5.1-17.6/212 - sama projekti eri lõigud)
Üle on vaadatud, et trassi teele ei jää MKAle teada olevaid, kuid mitte kaitse alla jõudnud muistiseid. Luke mõisa mälestisi puudutav osa on kooskõlastatud Inga Raudvassariga.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
35573 19.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Luke mõisapargi allee dendroloogiline inventeerimine, hoolduskava aastateks 2019-2019
Riigihanke nimetus: Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja
hoolduskavade koostamine Maanteeameti lõuna regioonis. Viitenr 198656
Koostaja: Hüüp OÜ, Kati Niibo
Töö nr 2019-12
Pärnu 2019
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhtaja Peeter Norgi ja Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi osalusel
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
34158 11.12.2018 projekti
kooskõlastus
Valitsejamaja (asub mälestise 7234 - Luke mõisa park territooriumil) restaureerimistööde põhiprojekt.
Koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Allan Strus
2008
Projekti kooskõlastuse pikendamine Järelevaleve osakonna juhataja Peeter Norgi, Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu ja Peaspetsialist Merle Kinksi nõusolekul.
Eelmine kooskõlastus: nr 10296; 29.10.2008, väljastaja Tartumaa vaneminspektor Reelika Niit
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33470 17.09.2018 projekti
kooskõlastus
Pihlaka kinnistu abihoone. Pihlaka, Luke küla Nõo vald, Tartumaa
Põhiprojekt
Töö nr 02-09
Koostaja: Arhitektuurinurk OÜ
Tellija: Raul Vene
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33469 17.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Luke mõisa pargis asuva ajaloolise viinavabriku kinnistule uue hoone rajamine enesearengu ja loova koolituse keskuseks.
Koostaja: OÜ Sirkel ja Mall
Omanik: Raul Vene
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi, Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu ja Ehitiste peaspetsialist Merle Kinksi nõusolekul
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25177 11.06.2015 projekti
kooskõlastus
Luke mõis.Viinaköögi tööliste elamu. Asub mälestise nr 7234 territooriumil ja mälestise nr 7232-7236 ühises kaitsetsoonis. Restaureerimistööde muudatuprojekt põhiprojekti staadiumis.
Koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Allan Strus
Tellija: SA Luke mõis
Eelmine projekt on kooskõlastatud 03.10.2008 Tartumaa vaneminspektor Reelika Niidu poolt. Kooskõlastus 10143.
Kooskõlastaud Lõuna-Eesti järelevaleveoskaonna juhataja Reelika Niidu, Lõuna-Eesti ehitiste nõunik Ilona Merzini, ja Muinsuskaitseameti peaspetsialist Merle Kinksi nõusolekul.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
24402 19.02.2015 projekti
kooskõlastus
Luke mõisapargi lõunapoolse osa teede projekt.
Koostaja: Artes Terrae OÜ
Tellija: Nõo vallvavalitsus
Töö nr 44KP08
Kooskõlastaud uuesti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu, Ehitismälestiste nõunik Ilona Merzini, peaspetsialist Merle Kinksi ja Harjumaa vaneminspektor Silja Konsa nõusolekul. Eelmine kooskõlastus nr 11051 25.02.2009, väljastaja R.Niit
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
23864 25.11.2014 hooldusjuhend,
tegevuskava
Luke mõisapargi hoolduskava aastateks 2015-2024. Ehitismälestis reg nr 7234. Koostaja OÜ Kivisilla. Tellija: Nõo vallavalitsus. Tallinn 11/2014
KKK 09.09.2014 protokoll nr 283 päevakorrra punkt nr 26.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar