Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38160 05.08.2020 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Viimsi vald, Randvere küla, Tiitsu ja Tammekivi tee piirkonna ÜVK rajatised Tammekivi põik 1 // 2 // 4 // Tammekivi tee 1 // Tammekalda tee L1 // Tammekivi tee // Tammekivi tee L1 // Tiitsu tee L1 // Tiitsu tee L2, põhiprojekt, töö koostaja AS Viimsi Vesi Eero Antons
Torustikud on projekteeritud läbi Tammneeme rannakaitsepatarei meeskonna kasarmu 1930a reg nr 8899 ja Tammneeme rannakaitsepatarei 1928-1930.a. reg nr 8898 piiranguvööndi.
MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitamine on eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud. Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Materjalid ehitusregistris.
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34319 14.01.2019 detailplaneering Randvere külas asuva kinnistu Tammelaane ja reformimata riigimaa detailplaneering. Harjumaa nõunik, Heli Tomps
31880 25.01.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi vald, Randvere küla, Tammelaane kinnistu. Tammneeme rannakaitsepatarei meeskonna kasarm, reg-nr 8899, ja Tammneeme rannakaitsepatarei, reg-nr 8898, kaitsevöönd. Muinsuskaitse eritingimused Tammelaane ja reformimata riigimaa detailplaneeringule. Koostaja Kivisilla OÜ. Tellija Skepast&Puhkim OÜ.
Kooskõlastan KKK 370. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
12377 14.10.2009 projektieelne
kooskõlastus
Tiitsu tee 5, Randvere küla, Viimsi vald. Üksikelamu juurdeehitus, eelprojekt. Arhitektuurne osa, seletuskiri ja joonised. Projekteerija: OÜ HTMd, arhitekt Andres Alver; tellija: M.Vooglaid. Juurdeehitus mälestisele reg nr 8899, kooskõlastatud KKK nr 162. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
12352 08.10.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tammneeme rannakaitsepatarei meeskonna kasarmu juurdeehituse püstitamiseks. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork