Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34472 07.02.2019 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 10 Risti-Virtsu Kuivastu-Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu rekonstrueerimise projekt. Põhiprojekt
Töö nr T1809
Tellija Maanteeamet
Koostaja O.Ojaperv, T.Rämmel, A.Remmel, K.Konsap, M.-L.Teearu
Tartu 2018

Tingimustega:
1. Enne tööde algust tuleb taotleda tööde luba. Lubade vormid leiab: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load.
2. Avatud kaeviste juures, mis ulatuvad olemasolevast teetammist välja, tuleb mälestiste ja nende kaitsevööndite alal olema tagatud arheoloogiline uurimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel – in situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh ehituskonstruktsioonid – ilmnemisel arheoloogilised väljakaevamised). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
3. Kui kaevetööd toimuvad olemasoleva teetammi sees, ei ole arheoloogilised uuringud vajalikud.
4. Kuna kaevetööd toimuvad kaitsealuse kiriku, -aia ja ühishaua läheduses ei tohi tööde teostamise ajal kahjustada kirikaia puude juuri, tüvesid ja võrasid. Vajadusel võtta kasutusele meetmed juurte, tüvede ja võrade kaitseks, sh teostada töid käsitsi (MuKS § 5, § 40 lg 1).
5. Pinnase- ja kaevtöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndite ala. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 44'3).
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32067 27.02.2018 projektieelne
kooskõlastus
Riigimaantee 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu projekteerimistingimuste eelnõu.

1. Projektis (tiitelleht, seletuskiri, joonised) peab olema kajastatud info alale jäävate mälestiste ja nende kaitsevööndite kohta.
2. Avatud kaeviste juures, mis ulatuvad olemasolevast teetammist välja, tuleb mälestiste ja nende kaitsevööndite alal olema tagatud arheoloogiline uurimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel – in situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh ehituskonstruktsioonid – ilmnemisel arheoloogilised väljakaevamised). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36).
3. Kui kaevetööd toimuvad olemasoleva teetammi sees, ei ole arheoloogilised uuringud vajalikud.
4. Kuna kaevetööd toimuvad kaitsealuse kiriku, -aia ja ühishaua läheduses ei tohi tööde teostamise ajal kahjustada kirikaia puude juuri, tüvesid ja võrasid. Vajadusel võtta kasutusele meetmed juurte, tüvede ja võrade kaitseks, sh teostada töid käsitsi (MuKS § 5, § 40 lg 1).
5. Enne tööde algust tuleb taotleda tööde luba (MuKS § 24 lg-d 1-2). Lubade vormid leiab: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load.
6. Pinnase- ja kaevtöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndite ala. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 443).
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35 27.11.2002 kooskõlastus KK nr 138
Ridase alajaama rekonstrueerimine.
Mälestise kaitsevööndis tehtavatel töödel (puurauk posti asendamiseks)vajalik arheoloogi järelvalve (Mati Mandel)
Läänemaa nõunik, Kalli Pets