Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 23.10.2020 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Peahoone trepi restaureerimistööde ülevaatus. Aruanne esitatud.
PA232842 PA232843 PA232844
2 15.06.2020 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Tegime hoones planeeritavate remont- ja restaureerimistööde arutelu ning ruumide ülevaatuse. Välistrepi tööde kohta on olemas kooskõlastatud tegevuskava ja tööd teostatakse enne kooli algust. Hoone valdaja esindajana oli kohal majandusjuht Karin Kase ja vallavalitsuset ehitusnõunik Üllar Loper. Hooneid kasutab jätkuvalt Lahmuse kool, kuid need on üle antud Põhja-Sakala vallale. Peahoones sisemised restaureerimistööd tegemata vahendite puudumise tõttu ja esialgu on võimalik teha II korruse paremtiivas viimistlustööd, et saaks ruumid õppetööks kasutusele võtta.. Fassaadidelt pudeneb üksikutes kohtades krohvi ja värvikihte.
P6152528 P6152529 P6152530 P6152532 P6152533
3 13.08.2019 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Tegime hoone välise vaatluse koos ehitusinsener Leili Männikuga. Omaniku esindajana oli kohal majandusjuht Karin Kase. Hooneid kasutab jätkuvalt Lahmuse kool, kuid need on üle antud Riigi Kinnisvarale ja hetkel taas päevakorras üleandmine Põhja-Sakala vallale. Peahoones sisemised restaureerimistööd tegemata vahendite puudumise tõttu. Fassaadidelt pudeneb üksikutes kohtades krohvi ja värvikihte. Järvepoolne kivikatus tugevalt sammaldunud. Sadevete äravool vajab korrastamist Leppisime direktor Jüri Hanseniga kokku, et omaniku vahetudes teeme töökoosoleku ja kavandame esmased hooldustööd.
P8131664 P8131663 P8131662 P8131672 P8131671
4 21.11.2017 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Tegime hoone välise ja sisemise vaatluse koos maakonna kultuurimälestiste kaitse komisjoniga. Omaniku esindajana oli kohal majandusjuht Karin Kase. Hooneid kasutab jätkuvalt Lahmuse kool, kuid need on üle antud Riigi Kinnisvarale. Peahoones sisemised restaureerimistööd tegemata vahendite puudumise tõttu. Fassaadidelt pudeneb üksikutes kohtades krohvi ja värvikihte
5 20.03.2015 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Sisetööd endiselt tegemata, kuna pole vahendeid leitud. Fassaadidelt üksikutes kohtades pindmised kihid pudenenud.
6 15.03.2013 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Välisfassaadidel märgatav üksikutes kohtades krohvi- ja värvikihi irdumine. Toimub vertikaalplaneerimise ja sisearhitektuuri projektide koostamine
Suure-Jaani, Lahmuse 014 Suure-Jaani, Lahmuse 013
7 24.11.2012 rahuldav Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik, Jaan Vali
Objekti ehitustööd on käesolevaks aastaks ilmselt ehitaja poolt lõpetatud. Suurimaks puuduseks võib pidada vertikaalplaneerimise tööde poolikut lahendust.
Sadevete äravool hoone ümbert on takistatud. Eriti hull on olukord lõunapoolse otsafassaadi ukse ees ja idapoolse ukse ees. Siin võib kevadtalvel tekkida suuri prableeme. Sadevesi märgab uksepakku ja võib tungida soklikorrusele ruumidesse. Soojustus ja hüdroisolatsiooni kihid on paigaldatud hoone soklile lohakalt. Nende efektiivsus on väike.
Vajalik kontrollida omanikujärelvalve ja muinsuskaitselise järelvalve tegijatel projekti ja teostatud ehitustööde vastavust. Erilist tähelepanu pöörata kõrgusarvudele uksepakkude ümbruses.
Jälgida talve jooksul sokli ümbruse tööde kvaliteeti.
8 22.08.2012 restaureerimisel Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik, Jaan Vali
Inspekteeritud objektil ehitustööde läbiviimist.
Lahmuse mõisa peahoone (reg. Nr 14690) ehitustööde ülevaatuse aruanne

Ülevaatust teostasid 22.08.2012 Jaan Vali –Muinsuskaitseameti nõunik
Anne Kivi Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor
Kohal olid:
Riigi Kinnisvara AS, Lembit Kalev
Lahmuse kool, direktor Jüri Hansen
Keskkonnaprojekt OÜ, projektijuht Marek Mitri
Acto Consult OÜ, projektijuht Aare Asber
AS Pärnu REV, projektijuht Märt Käige
Objektil tööde tegemiseks väljastati Muinsuskaitse luba nr 8475, 20.04.2012.
Tööde koosseis:
Katuslagede- ja pööningu soojustamine, sokli soojustamine ja sillutusriba, maakütte paigaldus, sisemise küttesüsteemi uuendamine, fassaaditööd, välisavatäidete restaureerimine, kütteruumi väljaehitus, keldripõrandate soojustamine, ventilatsiooni väljaehitus, elektritööd.
Tööde läbiviimise projekt:
Lahmuse kooli, Lahmuse mõisa peahoone restaureerimise ja energiatõhusamaks muutmise ehitusprojekt ning kavandatavate tööde muinsuskaitse eritingimused. Koostaja ACTO Consult OÜ, projektijuht Aare Asber, vastutav spetsialist Aarne Kann, Merle Junolainen.
Ehitustööde peatöövõtja on AS Pärnu REV, vastutav erialaspetsialist Märt Käige.
Muinsuskaitselist järelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt, vastutav spetsialist Marek Mitri.
Projekteerija poolt juhendab Acto Consult OÜ, Aare Asber

Tähelepanekud tööde läbiviimise osas, kõrvalekalded projektist, restaureerimisnõuetest ja tavadest.
1. Katuse äärtes (räästas, viiluäär) on märgata ehituse käigus juhuslikke lahendusi, mis on vastuolus hoone ajaloolise arhitektuuriga ja moonutavad mälestist.
Katuse ja vintskappide räästa ja viiluäärekarniisid on varasemas projektis detailselt lahendamata. Muinsuskaitse valdkonda valdava arhitekti poolt on vajalik anda ehitajale lahendused (joonised) karniiside ja katuse äärte vormistamiseks. Katuse pinna tõstmisega on kogu karniiside lahendus muutunud.
Kuna ehituse käigus vajavad detailsemat käsitlust ja lahendamist paljud arhitektuursed detailid on vajalik tagada pädeva arhitekti järelevalve ja juhendamine objektil.
2. Fassaadil esineb hoone arhitektuuri rikkuvaid kommunikatsioone, mis tuleb enne välisseinte viimistlemist eemaldada.
3. Vahelaetalade pehkinud osade asendamisel on kasutatud mitte sama iseloomuga puitu, vaid metallist karpraudu, mis on vastuolus restaureerimise heade tavadega. Lahendus on kooskõlastamata Muinsuskaitseametiga. Ka pehkinud sarikaotste jätkamine külgedelt plankude ja naeltega vähendab mälestise ja töö teostuse taset. Osa vahelae tala ja sarika ühendusi on lohakalt naeltega kokku löödud, puudub vajalik kandevõime.
4. Lisaks on metallist karpraudade ja puidu vahe täidetud betooniga, mis ei leia põhjendust, koormab vahelage ja kahjustab mälestist. Metallist talad moodustavad koos betooniga külmasildu, mis vähendavad hoone soojapidavust, kondenseerivad niiskust.
5. Ehitus käigus on oskamatu töö tõttu lastud alla kukkuda hoone tagakülje räästakarniis. Mälestist on oluliselt kahjustatud.
6. Eemaldatud vahelaetalade otste külge kinnitatud esimese korruse krohvialune laudis on jäänud kinnitamata ja ripub varisemisohus. Vajalik on anda lahendus ja kinnitada kandelaudis vahelaekonstruktsiooni külge. Laudise ja krohvikihi üleskiilumisel ei tohi muljuda nõrka ajaloolist lubikrohvi. Ülessurumiskoormus tuleb laiendada suuremale pinnale kui üksik toepruss.
7. Vahelaetöödel on konstruktsioonid jäänud korralikult ehitusprahist puhastamata.
8. II korruse keskosas on märgata pehkinud põrandatala, mille kandevõime suhtes on kahtlused. Vajalik puhastada tala ja määrata kandevõime.
9. Ehituspuit vedeleb väljas murul. Ei ole tagatud kasutatava puidu normikohane niiskussisaldus.

Ülevaatuse aruande koostas Muinsuskaitseameti nõunik Jaan Vali
23.august 2012
9 13.06.2012 restaureerimisel Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Toimub akende restaureerimine, ventilatsioonitorustike ja küttesüsteemide paigalduseks eeltööd. Saalis tuli põrandat seina äärest avades välja vana parkett. Küttetorustike ja radiaatorite asukohad vaja üle vaadata, et säiliksid ajaloolised põrandad. VT. nõupidamise protokolli
10 12.04.2011 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Seisund endine, vihmaveerennid vajavad puhastamist. Esiküljel viidud kollane toru läbi põhjapoolse nurgaseina
11 06.10.2008 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Hoonel kivikatus, millel esi- ja tagaküljel vintskapid. Fassaadidel esineb krohvi ja värvikihi irdumist. Tagakülje kõrgel sokliosal on kohati krohviosa kivipinnalt irdunud. Kuna on intensiivne lehtede langemise aeg, siis ummistuvad vihmaveerennid