Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 08.05.2020 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Toimus kohtumine seoses krundi detailplaneeringuga. Vaatasime kõigi osapooltega üle kavandatava uushoonestuse mahud ja kõrgused ning võimlaiku paigutuse. Osalesied Elva vallavalitsuse esindajad Jaanika Saar ja Kerttu Vuks, kavandatva ravikodu poolt Anne Danielson-Karlson ja Ene-Maris Tali ning detailplaneeringu eritingimuste koostaja Mart Hiiob.
2 11.02.2020 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Konserveerimistööde ülevaatus koos insener Mikk Andressoniga. Avariilised seinapinnad on kaetud plekiga ja tõkestatud otsene sadevee pääs konstruktsioonidesse. Vihmaveerennid on puhastatud ja täiendatud lisarenniga, siseruumidees on pehkinud piirkonnad toestatud ja ajaloolised lühtrid viidud teisele korrusele. Töö on teostatud korrektselt. Mälestise seisukord on endiselt halb, kohati avariiline.
P2110681
3 29.10.2019 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Mälestise ülevaatus koos uue MTÜ poolse inseneriga. Mälestise seisukod on halb kohati avariiline. Idapoolse keldri aknad on avatud ja keldrisse imbuv sadevesi on rikkunud aknalaudu ja puitkonstruktsioone, keldri seintes on ulatuslikke pragusid. Hoone uksed ja aknad on avatud kõrvalistele isikutele. Aknad ja akende luugid on kohati purunenud. Maja tagumisesest sissepääsust lõuna poole jääv seinakonstruktsioon on katuseneelu alt läbi pehkinud, sissepääsust põhja poole jääva akna ülemine leng on purunenud herilaste pesa tõttu.Sisruumides esineb väiksemaid ja mõõdukaid viimistluse kahjustusi. Teise korruse seinakonstruktsioon on idapoolses otsas kohati pehastunud. Katusekate on sadeveekindel, vihmaveetorud, - rennid ja -lehtrid on ummistunud .Pikaajalise ummistuse ja vale kalde tõttu on tekkinud mitmed hoone seintel olevad kahjustused. Katuse kandekonstruktsiooni olukord on hea, esineb vaid üksikuid ja väikesemahulisi nihkeid. Hoone ümbrus on hooldamata.
4 25.09.2019 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Mälestise seisukord on halb kohati avariiline. Lõunaküljel olev katuseläbijooks on kahjustanud hoone nurgakonstruktsioone - voodrilaud on irdunud ja näha on mädanikkahjustusega kandetarindid. Mälestise uksed ja aknad on avatud ja kohati on aknaavasid lõhutud. Mälestise ümbrus on hooldamata ja täis olmeprügi
5 27.04.2019 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Mälestise kelder ja vundament on rahuldavas seisukorras, keldri seintel on sinised trafarettmaalingud, seintel esineb krohvikahjustusi ja pragusid. Hoone seinad on halvas, kohati avariilises seisukorras, Katuse neelukohtade all, seintes, esineb ulatuslikke avariilisi konstruktsioonide kahjustusi. Katusekandmik on visuaalsel vaatlusel heas seisukorras ja läbijookse ei tuvastanud, problemaatilised on katuse neelukohad, mida suletud katusekonstuktsiooni tõttu ei olnud võimalik lähemalt vaadelda. Seintel esineb siin-seal veel väiksemaid kahjustus, kuid üldolukord on rahuldav. Avatäidete olukord on hea, üks aken on kahjustunud vaablaste pesa tõttu, mis on akna rõhtimposti pehastanud. Hoone dekoratiivsete detailide olukord on hea. Mälestis ja mälestise ümbrus vajab hooldamist.
6 07.07.2017 rahuldav Kaitsekorralduse peaspetsialist, Kersti Siim
Peahoone üldine tehniline seisukord on rahuldav. Kõik suuremad kahjustused on tekkinud peamiselt viimase 15 aasta jooksul. Tekkinud kahjustuste kolded asuvad katusel, kus vihmavett suunavad kaldplekid on lähedal asuvate puude lehtedest, okastest ja okstest ummistunud. Niiske mass on puitlaudist kahjustanud ning plekid viltu surunud. Selle tulemusena jookseb vihmavesi otse seina. Laudis ja paljud detailid on selle tulemusena täelikult lagunenud (sh üksikud aknaluugid ja dekoorielemendid). Vesi on tunginud ka ruumidesse. Suurima kahjustuse tulemusena on esimese korruse laepealne koormus ümber jaotunud ja avaldab liigsuurt koormust esinduslikule peasissekäigule, mille tagajärjel valgmiku alused uksed enam ei avane.