Close help

Eesti avaliku teabe seadus (AvTS) sätestab avalikule teabele juurdepääsu ja selle taaskasutamise tingimused, korra ja viisid. Sisuliselt nõuab AvTS, et kasutamise ja levitamise piiranguteta avalik teave, sealhulgas andmekogudesse kogutud andmed, oleks avalikustatud.

Avaandmete (open data) all mõistetakse kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmeid, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.

OL+RE+OF (open format): andmed on veebisaidil esitatud avatud formaadis, näiteks CSV, XML, ODF

Avaandmed REST JSON API formaadis, juuraadress http://register.muinas.ee/rest/v1.

Inimkasutatav sirvija asub aadressil http://register.muinas.ee/rest/v1/browser.php.